Kalkmeststof

Meer artikelen
kleigrond met bomenrij (mest en grond)

Overige meststoffen zijn meststoffen die geen dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of compost zijn. Kalkmeststof valt onder overige meststoffen. U moet voldoen aan algemene, landbouwkundige, milieu- en etiketteringseisen om deze meststof te mogen verhandelen en produceren.

Kalkmeststof is een organische of anorganische meststof die hoofdzakelijk is bedoeld om de zuurgraad in de bodem in stand te houden of te verlagen.

Algemene eisen

 • Kalkmeststof is in de praktijk bruikbaar en de samenstelling is gelijkmatig.
 • Kalkmeststof levert voedsel voor planten of delen van planten in de vorm van primaire of secundaire nutriënten of micronutriënten. Of de meststof verbetert de bodemeigenschappen door organische stof te leveren of de zuurgraad in stand te houden of te verlagen. Kalkmeststof heeft de uitwerking waarvoor de stof hoofdzakelijk is bedoeld.
 • Kalkmeststof heeft onder normale gebruiksomstandigheden geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid van mens, dier of plant, of voor het milieu.

Wilt u meststoffen mengen? Lees welke regels hiervoor zijn op de pagina Meststoffen mengen.

Landbouwkundige eis

 • Kalkmeststof heeft een neutraliserende waarde van minimaal 25 op basis van de droge stof.

Milieu-eisen

Etiketteringseisen

U zet op het etiket de volgende gegevens:

 • de naam of de handelsnaam van de fabrikant
 • de naam of de handelsnaam van de meststoffen
 • de werking die de meststof in hoofdzaak uitoefent
 • de gehalten stikstof (N) en fosfaat (P2O5/ P)
 • de aanwezige waardegevende bestanddelen
 • de hoeveelheid (kilogrammen of tonnen)
 • de samenstelling

Daarnaast voldoet de etikettering aan de volgende eisen:

 • U vermeldt de aanwezige waardegevende bestanddelen kali (K2O/K), organische stof en de neutraliserende waarde als deze in een grotere hoeveelheid in de meststof zit dan ze minimaal levert (uitgedrukt in procenten of op basis van gewicht).
 • Bij verpakte meststoffen vermeldt u de gegevens op de verpakking of op een daaraan gehecht etiket. Bij niet verpakte meststoffen staan de gegevens op een begeleidend document.
 • De gegevens zijn onuitwisbaar en duidelijk leesbaar.
 • Op de etiketten, de verpakking en begeleidende documenten staan alle gegevens in ieder geval in het Nederlands.

Bemonsteren en analyseren

Bemonstering en analyse leveren de volgende gegevens op:

 • de gehalten stikstof (N) en fosfaat (P2O5/P)
 • het drogestofgehalte
 • organisch stofgehalte
 • de waardegevende bestanddelen
 • de hoeveelheid zware metalen
 • de hoeveelheden organische microverontreinigingen

U neemt een monster op basis van het geldende bemonsteringsprincipe. Een geaccrediteerd laboratorium voert een analyse uit aan de hand van het protocol of door middel van een methode die minimaal dezelfde waarborgen biedt. Lees hierover meer op de pagina Mestanalyse en laboratoria.

Service menu right