Overige organische meststof

Meer artikelen
Mestopslag bij een boerderij - Dierlijke mest vervoeren en bemonsteren

Overige meststoffen zijn meststoffen die geen dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of compost zijn. Overige organische meststof valt onder overige meststoffen. U moet aan algemene, landbouwkundige, milieu- en etiketteringseisen voldoen om deze meststoffen te mogen verhandelen en produceren.

Mest van dieren die niet worden gehouden voor agrarische gebruiks- of winstdoeleinden, is overige organische meststof. Denk aan hobbydieren, zoals honden of katten van fokkerijen, en educatiedieren, bijvoorbeeld olifanten en andere dieren in dierentuinen.

Algemene eisen

 • Overige organische meststof is in de praktijk bruikbaar en de samenstelling is gelijkmatig.
 • Overige organische meststof levert voedsel voor planten of delen van planten in de vorm van primaire of secundaire nutriënten of micronutriënten. Of de meststof verbetert de bodemeigenschappen door organische stof te leveren of de zuurgraad in stand te houden of te verlagen. Overige organische meststof heeft de uitwerking waarvoor de stof hoofdzakelijk is bedoeld.
 • Overige organische meststof heeft onder normale gebruiksomstandigheden geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid van mens, dier of plant, of voor het milieu.

Wilt u meststoffen mengen? Lees welke regels hiervoor zijn op de pagina Meststoffen mengen.

Landbouwkundige eisen

 • Overige organische meststof die hoofdzakelijk organische stof levert, bevat minimaal 20% organische stof van de droge stof.
 • Vaste overige organische meststof die hoofdzakelijk primaire nutriënten levert, bevat minimaal 0,5% stikstof, 0,5% fosfaat of 0,5% kali oplosbaar in water.
 • Vloeibare overige organische meststof die hoofdzakelijk primaire nutriënten levert, bevat minimaal:0,5% stikstof, 0,5% fosfaat of 0,5% kali van de droge stof.
 • In overige organische meststof die minimaal 0,5% stikstof bevat, is de hoeveelheid organisch gebonden stikstof minimaal 85% van de totale hoeveelheid stikstof.

Milieu-eisen

Etiketteringseisen

U zet op het etiket de volgende gegevens:

 • de naam of de handelsnaam van de fabrikant
 • de naam of de handelsnaam van de meststof
 • de werking die de meststof in hoofdzaak uitoefent
 • de gehalten stikstof (N) en fosfaat (P2O5/ P)
 • de hoeveelheid (kilogrammen of tonnen)
 • de samenstelling
 • eventueel een gebruiksaanwijzing

Daarnaast voldoet de etikettering aan de volgende eisen:

 • U voorziet overige organische meststof die bestaat uit afvalstoffen van het nummer dat vermeld is in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet bijlage Aa.
 • U vermeldt de aanwezige waardegevende bestanddelen kali (K2O/K), organische stof en de neutraliserende waarde. Dit hoeft alleen als deze bestanddelen in een grotere hoeveelheid in de meststof zitten dan ze minimaal leveren (uitgedrukt in procenten of op basis van gewicht).
 • Bij verpakte meststoffen vermeldt u de gegevens op de verpakking of op een daaraan gehecht etiket. Bij niet verpakte meststoffen staan de gegevens op een begeleidend document.
 • De gegevens zijn onuitwisbaar en duidelijk leesbaar.
 • Op de etiketten, de verpakking en begeleidende documenten staan alle gegevens er in ieder geval in het Nederlands.

Bemonsteren en analyseren

Bemonstering en analyse leveren de volgende gegevens op:

 • de gehalten stikstof (N) en fosfaat (P2O5/P)
 • het drogestofgehalte
 • organisch stofgehalte
 • de waardegevende bestanddelen
 • de hoeveelheid zware metalen
 • de hoeveelheden organische microverontreinigingen

U neemt een monster op basis van het geldende bemonsteringsprincipe. Een geaccrediteerd laboratorium voert een analyse uit aan de hand van het protocol of door middel van een methode die minimaal dezelfde waarborgen biedt. Lees hierover meer op de pagina Mestanalyse en laboratoria.

Service menu right