Aanvullende gegevens landbouwer

Doet u mee aan derogatie of hebben wij u schriftelijk gevraagd om aanvullende gegevens door te geven? Op deze pagina leest u hier meer over.

Aanvullende gegevens doorgeven

Elk jaar geeft u voor 1 februari de volgende aanvullende gegevens aan ons door:

 • eindvoorraad van alle meststoffen (ook kunstmest) op 31 december. Bent u varkenshouder en heeft u een bezinklaag in uw mestopslag? Geef deze dan als aparte voorraad op.
 • aan- en afvoer van andere meststoffen dan dierlijke mest, zuiveringsslib en compost (bijv. kunstmest)
 • aantallen dieren per soort
 • aan- en afvoer van staldieren

Hoeveelheid fosfaat en stikstof in eindvoorraad

Bij de eindvoorraad mest vult u zelf de totale hoeveelheid fosfaat en stikstof in. Voor het bepalen van het fosfaatgehalte en het stikstofgehalte maakt u gebruik van de best beschikbare gegevens.

 • Analyseresultaten mestvoorraad
  Heeft u de hele mestvoorraad (dierlijke mest, compost, zuiveringsslib of een mengsel hiervan) bemonsterd en heeft u hier analyseresultaten van? Dan gebruikt u deze gegevens.
 • Analyseresultaten afgevoerde mest
  Heeft u geen analyseresultaten van uw mestvoorraad, maar wel van de mest die u in het afgelopen jaar van uw bedrijf heeft afgevoerd? Dan maakt u hier gebruik van. Dit doet u door het gewogen gemiddelde van de stikstof- en fosfaatgehalten uit deze analyseresultaten te berekenen. Het gaat hierbij om dierlijk mest, compost, zuiveringsslib of een mengsel hiervan. Bij kunstmest staat het gehalte op de verpakking, op de begeleidende vrachtbrief of in de factuur.
 • Forfaitaire waarden
  Heeft u geen analyseresultaten van de mestvoorraad en ook niet van de afgevoerde mest van het afgelopen jaar? Dan maakt u gebruik van de forfaitaire gehalten uit tabel 5 Forfaitaire stikstof- en fosfaatgehalten in dierlijke mest en Tabel 5a Mestcodes op de pagina Tabellen en normen.

Bezinklaag bij varkensmest opgeven

Heeft u varkens gehouden en een mestopslag onder de varkensstal? Dan kan in deze mestopslag een bezinklaag ontstaan. Een bezinklaag is een vaste laag, die zich vormt in een opslag die niet of niet genoeg gemixt wordt. Een bezinklaag is vaak zanderig, vast en niet meer verpompbaar.

Deze bezinklaag heeft vaak hogere fosfaat- en stikstofgehalten dan de mest daarboven. Bij het invullen van de eindvoorraad moet u hier rekening mee houden. Heeft u een bezinklaag? Geef deze dan als aparte voorraad op. In het formulier Aanvullende gegevens doorgeven leest u in de toelichting onder Help hoe u de eindvoorraad van de bezinklaag bepaalt.

Eindvoorraad mineralenconcentraat doorgeven

Bent u gebruiker van mineralenconcentraat en heeft u op 31 december een eindvoorraad mineralenconcentraat? En heeft u zich aangemeld voor het onderzoek mineralenconcentraat? Dan vult u deze eindvoorraad in met mestcode 120. Dit doet u in het formulier Aanvullende gegevens landbouwer op mijn.rvo.nl.

De hoeveelheid fosfaat en stikstof berekent u met de analysegegevens van het mineralenconcentraat. Alleen als er geen analysegegevens aanwezig zijn mag u de hoeveelheid berekenen met de forfaitaire gehalten. Dit is 6,4 kilogram stikstof per ton en 0,30 kilogram fosfaat per ton.

Service menu right