Dierlijke mest analyseren

Een laboratorium dat dierlijke mest analyseert, moet vanaf 1 februari 2017 erkend zijn door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Dit staat in de wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Met de regeling willen de overheid en het bedrijfsleven de fraude met vaste mest terugdringen en handhaving van het mestbeleid versterken.

  Geaccrediteerd en erkend

  Om dierlijke mest te mogen analyseren, moet een laboratorium door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd zijn en onder de nieuwe regeling erkend zijn door RVO.nl. Alle laboratoria die dierlijke mest willen (blijven) analyseren, hebben deze erkenning nodig. Informatie over het aanvragen van de erkenning vindt u hieronder.

  De laboratoria moeten aantoonbaar voldoen aan de accreditatienormen in bijlage H (AP05) van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, de zogenoemde AP05. De verwachting is dat een aantal accreditatienormen in de APO5 begin januari worden aangepast op het onderdeel insturen analyseresultaten en analyseverslag. Deze onderdelen staan in paragraaf 7.2 en 7.4.

  Erkenning aanvragen

  U kunt bij ons erkenning aanvragen. Zodra de eerste laboratoria erkend zijn, worden ze bekendgemaakt op de pagina Geaccrediteerde en erkende laboratoria.

  De kosten voor het aanvragen van de erkenning zijn € 1.312. De erkenning wordt verleend voor onbepaalde tijd en is niet overdraagbaar.

  Als erkend laboratorium heeft u meerdere verplichtingen:

  • U houdt zich aan de voorschriften in het accreditatieprogramma (AP05).
  • U analyseert de monsters uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst.
  • U stuurt de analyseresultaten uiterlijk 5 werkdagen na analyse naar de leverancier, afnemer en elektronisch aan RVO.nl. Als er geen sprake is van partijbemonstering stuurt u de analyseresultaten ook naar de vervoerder. Als de afnemer niet tijdig bekend is, stuurt de leverancier het analyseresultaat naar de afnemer.

  Wijzigingen

  Geef wijzigingen in de naam, adres en vestigingsplaats binnen 30 dagen aan ons door via Uw registratie bij ons.

  Mestmonsters

  Monsters moeten binnen 10 werkdagen naar een laboratorium worden verstuurd. De analyse vindt binnen 5 werkdagen na ontvangst plaats. Het laboratorium stuurt de uitslagen vervolgens binnen 5 werkdagen na de analyse naar de vervoerder, de afnemer, de leverancier en naar ons. Bij ontvangst van het mestmonster zijn er een aantal aandachtspunten:

  • Controleer bij vrachtbemonstering of de naam, het adres en KvK nummer van de leverancier, afnemer, vervoerder en het nummer van het vervoersbewijs zijn vermeld.
  • Controleer of de verpakking intact is. Zo niet, meld dit binnen 24 uur aan het Klantcontactcentrum van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit via telefoonnummer (0900) 0388.
  • Controleer de hoeveelheid van het monster (minimaal 500 milliliter drijfmest en bij vaste mest minimaal 500 gram).
  • Registreer deze gegevens volgens het accreditatieprogramma AP05.

  Het laboratorium mag een monster niet in behandeling nemen als het monster niet aan de voorgeschreven hoeveelheid voldoet. Het monster mag niet worden gemengd in een mengmonster. Voor de bijbehorende vracht mest gelden dan de forfaitaire normen. Bij het indienen van de analysegegevens aan RVO.nl, vermeldt het laboratorium dan als opmerkingscode NA.

  Analyse

  • Analyseer het monster binnen 5 werkdagen na ontvangst.
  • Bewaar de monsters volgens het accreditatieprogramma AP05.

  Kunt u het stikstof- of fosfaatgehalte niet vaststellen door problemen met het monster? Gebruik dan de forfaitaire waarden uit Tabel 5 Forfaitaire stikstof- en fosfaatgehalten in dierlijke mest pdf. De vervoerder vult op het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) de opmerkingscode 52 in.

  Na analyse

  • Stuur de gegevens (VDM-nummer, gewicht van het monster, analyseresultaten, heranalyse ja/nee, nummer van de monsterverpakking en eventuele opmerkingscodes) uiterlijk 5 werkdagen na de analyse naar de vervoerder, leverancier, afnemer en aan RVO.nl.
  • U verstrekt de gegevens elektronisch aan ons. Bewaar een monster minimaal 14 dagen na verzending van de analysegegevens.

  Bestaan er vermoedens dat de analyseresultaten niet juist zijn? Dan kunt u een keer een heranalyse aanvragen. Dit moet binnen 10 werkdagen na verzending van de analyseresultaten gebeuren. Het laboratorium dat de eerste analyse heeft uitgevoerd, doet ook de heranalyse.

  Afwijkende heranalyse

  Wijken de resultaten van de heranalyse af van de eerste analyse? In dat geval ontvangen de leverancier, de vervoerder en de afnemer van de mestvracht een gewijzigd analyserapport. Hierop staat dat het om een heranalyse gaat. Het (eerste) analyseresultaat vervalt daarmee. De vervoerder vult op het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) de gewijzigde analyseresultaten en opmerkingscode 53 (heranalyse) in.

  Niet-afwijkende heranalyse

  Wanneer de heranalyseresultaten gelijk zijn aan de (eerste) analyseresultaten, stuurt het laboratorium geen nieuw analyserapport. De aanvrager krijgt van het laboratorium een bericht waarin staat dat het eerste analyserapport van toepassing blijft. De leverancier, de vervoerder en de afnemer moeten dan uitgaan van de gehalten die in het eerste analyserapport staan.

  Opmerkingscodes

  Bepaalde zaken die u vaststelt tijdens het analyseproces, moet u melden. Hiervoor zijn verschillende opmerkingscodes:

  • GM: Geen Monster ontvangen
  • GL: Gegevens Leverancier incompleet
  • GA: Gegevens Afnemer incompleet
  • VN: Verpakking beschadigd analyse Niet uitgevoerd
  • VW: Verpakking beschadigd analyse Wel uitgevoerd
  • MV: Monster Verloren gegaan
  • NA: Monster Niet Analyseerbaar
  • AM: Analyse Mislukt
  • FM: Foutief Mengmonster gemaakt

  Service menu right