Service menu right

Mestverwerkingsplicht

Meer artikelen
tractor met mestsproeier

De overheid wil ervoor zorgen dat de druk op de gebruiksnormen afneemt zodat er een duurzaam evenwicht tussen mestproductie en mestafzetmogelijkheden ontstaat. Daarom moeten landbouwers die meer mest produceren dan ze op hun eigen bedrijf kunnen plaatsen, een deel van hun bedrijfsoverschot laten verwerken.

Mestverwerking

Met mestverwerking bedoelen we:

  • Exporteren van dierlijke meststoffen.
  • Verbranden of vergassen van dierlijke meststoffen tot as waarin maximaal 10% organische stof (koolstofketens) aanwezig is. De verbranding of vergassing vindt onder voldoende hoge temperatuur plaats en/of duurt zo lang als nodig is om het organisch materiaal in de dierlijke meststoffen grotendeels te vernietigen.
  • Behandelen van dierlijke meststoffen tot mestkorrels, in een installatie die door de NVWA is erkend. Het drogestofgehalte van de mestkorrels is ten minste 90%. Een overzicht van de erkende installaties vindt u op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
  • Behandelen van dierlijke meststoffen tot een mengsel van gedroogd digestaat en verwerkt categorie 1-materiaal, bedoeld in artikel 8 van verordening (EG) nr. 1069/2009.

Covergisten en scheiden van dierlijke mest zijn bewerkingsmethodes en vallen niet onder mestverwerking.

Meldpunt mestbewerkers en -verwerkers

Om de mestverwerkingscapaciteit te vergroten zijn nieuwe installaties nodig. Op aandringen van de Tweede Kamer is een meldpunt opgezet dat knelpunten in de vergunningsverlening voor installaties inzichtelijk maakt. Wilt u investeren in een installatie voor mestbewerking of mestverwerking en loopt u daarbij tegen problemen aan in de vergunningsverlening? Geef dit dan door met het formulier Melding knelpunten mestbewerking en -verwerking op de pagina Mestverwerkingsplicht voor de landbouwer op mijn.rvo.nl. Het Rijk, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en LTO Nederland bespreken deze opmerkingen in de werkgroep Versnelling mestverwerking. Gemeenten en provincies gaan met de oplossingen aan de slag.