Service menu right

Veelgestelde vragen Mestverwerkingsplicht landbouwer

Meer artikelen

Veelgestelde vragen

Ik ben akkerbouwer, wat moet ik doen?

Als u geen dieren houdt, heeft u geen mestverwerkingsplicht. Alleen landbouwers die meer mest produceren dan ze op hun eigen bedrijf in Nederland (landbouwgrond en natuurterrein) kunnen plaatsen, moeten een deel van hun bedrijfsoverschot laten verwerken. Als u geen bedrijfsoverschot heeft, hoeft u geen actie te ondernemen.

Bij de gebruiksnormen en verantwoordingsplicht ga ik zowel uit van fosfaat als stikstof. Is dit ook zo bij de mestverwerkingsplicht?

Nee, bij de mestverwerkingsplicht gaat u alleen uit van fosfaat.

Waarom wordt het bedrijfsoverschot berekend op basis van fosfaat en niet op stikstof?

Omdat de hoeveelheid fosfaat in dierlijke mest niet verandert onder invloed van omgevingsfactoren en mestmanagement. Dat is bij stikstof wel het geval.

Hoe bereken ik mijn mestverwerkingsplicht?

U berekent ieder kalenderjaar zelf uw verwerkingsplicht. U doet dit op basis van de volgende formule:

'Bedrijfsoverschot in kilogram fosfaat X verwerkingspercentage = verwerkingsplicht in kilogram fosfaat'

Uw bedrijfsoverschot bepaalt u door de hoeveelheid mest die de dieren op uw bedrijf produceren in een kalenderjaar (in fosfaat) te verminderen met de fosfaatgebruiksruimte (in Nederland gelegen landbouwgrond) en de hoeveelheid fosfaat die u op uw in Nederland gelegen natuurterrein mag uitrijden (normen BGM/beheersregime). De productie van dierlijke meststoffen berekent u op dezelfde wijze als bij het stelsel van gebruiksnormen. 

  • Productie graasdieren op basis van de forfaitaire normen of BEX
  • Productie staldieren op basis van stalbalans

Ik sluit een VVO af met mijn buurman. Moet ik mijn geproduceerde mest ook afvoeren naar mijn buurman?

Nee, uw buurman neemt uw mestverwerkingsplicht over in kilogrammen fosfaat. Uw buurman (de overnemende veehouder) moet de hoeveelheid dierlijke meststoffen (uitgedrukt in kilogram fosfaat), waarvoor hij een VVO heeft afgesloten laten verwerken. Dit gaat om de hoeveelheid dierlijke meststoffen die op zijn bedrijf geproduceerd is. De buurman (de overnemende veehouder) mag dus alleen de op zijn bedrijf geproduceerde dierlijke mest overdragen aan de verwerker.

Daarnaast moet hij nog een hoeveelheid (uitgedrukt in kilogram fosfaat) op zijn bedrijf geproduceerde dierlijke meststoffen laten verwerken waarvoor hij zelf een verwerkingsplicht heeft.

Mag ik met elke veehouder een VVO afsluiten?

Nee, er is een schot tussen de veehouders die kippen en kalkoenen houden en veehouders die andere dieren houden. Een varkenshouder mag bijvoorbeeld geen VVO sluiten met een kippen- of kalkoenenhouder.

Een landbouwer die op zijn bedrijf voor meer dan de helft dierlijke mest, uitgedrukt in kilogram fosfaat, van kippen en kalkoenen produceert, mag geen vervangende verwerkingsovereenkomst afsluiten met een landbouwer die op zijn bedrijf voor meer dan de helft dierlijke mest, uitgedrukt in kilogram fosfaat, produceert van een of meerdere andere diersoorten dan kippen en kalkoenen.

Ik sluit een VVO af met mijn buurman. Neemt hij mijn % verwerkingsplicht over of een afgesproken hoeveelheid fosfaat?

De afgesproken hoeveelheid fosfaat. U spreekt een hoeveelheid fosfaat af wat u buurman voor u gaat verwerken. Dat kan uw hele mestverwerkingsplicht zijn, maar ook een gedeelte van uw mestverwerkingsplicht.

Moet ik de vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) bewaren in mijn administratie?

Ja, u bewaart de VVO’s in uw administratie voor een periode van 5 jaar na afloop van het kalenderjaar.

Als ik mijn bedrijfsoverschot afvoer naar mijn grenspercelen om vrijgesteld te worden van mijn verwerkingsplicht, komen dan alle tot mijn bedrijf behorende percelen, die gelegen zijn in België en/of Duitsland, hiervoor in aanmerking?

Nee, dit geldt alleen voor:

  • percelen in België die ten hoogstens 25 kilometer van de Nederlandse grens liggen;
  • percelen in Duitsland die ten hoogstens 20 kilometter van de Nederlandse grens liggen.

Als ik mijn mest die ik moet verwerken afvoer naar mijn grenspercelen in België of Duitsland, ben ik dan vrijgesteld van mijn verwerkingsplicht?

Voor het berekenen van het bedrijfsoverschot telt de tot uw bedrijf behorende grond die is gelegen in België en Duitsland niet mee.

De mest (uitgedrukt in kilogram fosfaat) die in het desbetreffende kalenderjaar wordt gebracht naar de tot het bedrijf van de veehouder behorende grenspercelen in België (tot 25 kilometer van de grens) of Duitsland (tot 20 kilometer van de grens) kan in mindering gebracht worden op de verwerkingsplicht.

Wat moet ik als landbouwer bijhouden in mijn administratie?

In uw administratie moet u de volgende gegevens bijhouden:

  • het beheersregime dat van toepassing is op het tot het bedrijf behorende percelen natuurterrein met de hoofdfunctie natuur. Dit omdat de oppervlakte natuurterrein en het beheersregime mede van invloed zijn op de grootte van het bedrijfsoverschot.
  • hoeveel dierlijke meststoffen, uitgedrukt in kilogram fosfaat, waarvoor VVO’s zijn afgesloten. Hierbij moet aangegeven worden of de mestverwerkingsplicht is overgenomen of is overgedragen.
  • hoeveel dierlijke meststoffen, uitgedrukt in kilogram fosfaat, waarvoor regionale mestafzetovereenkomsten (RMO’s) zijn afgesloten.
  • welke transporten in het kader van mestverwerkingsplicht of regionale afzet zijn uitgevoerd.
  • de afgesloten VVO, driepartijenovereenkomst, VDM als mestverwerkingsovereenkomst en RMO.