Milieu- en emissierapportages E-PRTR

Meer artikelen
Fabrieken - Milieu- en emissierapportages E-PRTR

U heeft een agrarisch bedrijf. Heeft u een uitnodiging gekregen voor het doorgeven van uw emissies? Dan bent u verplicht de uitstoot van verontreinigende stoffen aan ons te melden. Dit doet u vóór 1 april.

De gegevens gaan over het afgelopen jaar. Wat u nodig heeft zijn gegevens over het aantal dieren dat u heeft gehouden en de stalsystemen op uw bedrijf. Verontreiniging van het milieu is schadelijk voor de volksgezondheid. In het elektronische European Pollutant Release Transfer Register (E-PRTR) vinden burgers en maatschappelijke organisaties informatie over milieuvervuilende emissies door bedrijven in hun omgeving. Bedrijven zijn verplicht gegevens aan te leveren.

Het register draagt bij aan preventie en vermindering van milieuverontreiniging, levert gegevens aan beleidsmakers en maakt de inspraak van het publiek makkelijker bij de besluitvorming op milieugebied.

Emissiegegevens doorgeven

Als wij u uitnodigen om gegevens door te geven over de emissies, dan krijgt u van ons een brief met de inlogcodes. Met deze inlogcodes geeft u de emissiegegevens door op de E-PRTR-landbouwwebsite. Als u 5 keer met de verkeerde inloggegevens inlogt, wordt uw account voor 24 uur dichtgezet. Probeert u het binnen die 24 uur weer? Dan wordt uw account opnieuw 24 uur dichtgezet, ook als u dan wel de juiste inloggegevens heeft gebruikt.

U geeft per milieuvergunning de gegevens door. Geef deze gegevens vóór 1 april door. Doet u dit later, dan kunt u een last onder dwangsom krijgen.

Voor wie

De regelgeving van E-PRTR geldt voor intensieve veehouderijbedrijven met minimaal het volgende aantal dierplaatsen:

  • 40.000 pluimvee
  • 2.000 vleesvarkens (> 30 kilogram)
  • 750 zeugen

U hoeft alleen opgave te doen als u hiervoor uitgenodigd bent. U moet uw gegevens ook doorgeven als u onder de drempelwaarden blijft, uw gegevens worden dan echter niet openbaar gemaakt. Heeft u geen brief gehad, maar heeft u wel een of meerdere drempelwaarden overschreden? Bel dan vóór 1 april met ons en meld u aan voor E-PRTR. Meer informatie over E-PRTR vindt u op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Drempelwaarden E-PRTR

De drempelwaarden van de E-PRTR verordening zijn:

  • ammoniak:10.000 kilogram per jaar
  • fijnstof:      50.000 kilogram per jaar
  • methaan: 100.000 kilogram per jaar
  • lachgas:     10.000 kilogram per jaar

Emissies boven deze drempelwaarden worden gepubliceerd in een nationaal en Europees register.

Service menu right