Milieu- en emissierapportages E-PRTR

Meer artikelen
Fabrieken - Milieu- en emissierapportages E-PRTR

U heeft een agrarisch bedrijf. Heeft u een uitnodiging gekregen voor het doorgeven van uw emissies? Dan bent u verplicht de uitstoot van verontreinigende stoffen aan ons te melden. Dit doet u vóór 1 april.

Voor wie

De regelgeving van E-PRTR geldt voor intensieve veehouderijbedrijven met minimaal het volgende aantal dierplaatsen:

  • 40.000 pluimvee
  • 2.000 vleesvarkens (> 30 kilogram)
  • 750 zeugen

Heeft u een uitnodiging van ons gehad om uw emissiegegevens door te geven? Dan bent u verplicht om dit te doen, ook als u onder de drempelwaarden blijft. Uw gegevens worden dan niet openbaar gemaakt.

Heeft u geen brief gehad, maar heeft u wel een of meerdere drempelwaarden overschreden? Bel dan vóór 1 april met ons en meld u aan voor de E-PRTR rapportage. Meer informatie over E-PRTR vindt u op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Drempelwaarden E-PRTR

Dit zijn de drempelwaarden uit de E-PRTR-verordening.
Soort stofDrempelwaarde
Ammoniak10.000 kg per jaar
Fijnstof50.000 kg per jaar
Methaan100.000 kg per jaar
Lachgas10.000 kg per jaar


Emissies boven deze drempelwaarden worden gepubliceerd in een nationaal en Europees register.

Emissiegegevens doorgeven

Als wij u uitnodigen om gegevens door te geven over de emissies, dan krijgt u van ons een brief met de inloggegevens. U rapporteert de emissiegegevens via de E-PRTR-landbouwwebsite.

Let op dat u de juiste inloggegevens gebruikt. Logt u 5 keer in met de verkeerde gegevens? Dan wordt uw account voor 24 uur dichtgezet. U kunt dan na 24 uur opnieuw inloggen.

Wat geeft u door

U geeft per bedrijfsvestiging de emissiegegevens door. Het gaat om de gegevens over het afgelopen kalenderjaar. Om uw opgave te doen heeft u gegevens nodig over het aantal dieren dat u heeft gehouden en de stalsystemen op uw bedrijf. Geef deze gegevens vóór 1 april door. Doet u dit later, dan kunt u een last onder dwangsom krijgen.

European Pollutant Release Transfer Register (E-PRTR)

Verontreiniging van het milieu is schadelijk voor de volksgezondheid. In het elektronische European Pollutant Release Transfer Register (E-PRTR) staat informatie over milieuvervuilende emissies door bedrijven in hun omgeving. Landelijke informatie vindt u in het nationaal register. Alleen bedrijven die een of meerdere drempelwaarden hebben overschreden worden opgenomen in het register.
Het register draagt bij aan preventie en vermindering van milieuverontreiniging. Het levert gegevens aan beleidsmakers en maakt de inspraak van het publiek makkelijker bij de besluitvorming op milieugebied.

Service menu right