Mest - tabellen en publicaties

Meer artikelen
Mestmachine - Derogatie

Voor het bemesten van landbouwgrond mag u maximumhoeveelheden dierlijke mest, stikstof en fosfaat gebruiken.

Er bestaan tabellen die u nodig heeft om de gebruiksruimte voor dierlijke mest, stikstof of fosfaat te berekenen, maar ook met forfaitaire normen voor het berekenen van de mestproductie, het omrekenen naar varkens- en pluimvee-eenheden en de uitrijdperioden. Uitgebreide informatie vindt u op deze pagina. De tabellen vindt u op de pagina Tabellen en normen. Op de pagina Publicaties staan relevante rapporten op het gebied van mest, bijvoorbeeld het rapport met resultaten van controles in 2017 op Nederlandse derogatiebedrijven en trends in de veehouderij. Op de pagina Mestmonitor ziet u gegevens over het vervoer en de export van dierlijke mest.

Per 1 januari 2018 zijn de volgende tabellen geactualiseerd:

 • In tabel 4 Diergebonden mestproductie- en excretienormen 2018 is de fosfaatexcretie van geiten (categorie 600) aangepast.
 • In tabel 5 Stikstof- en fosfaatgehalten in dierlijke mest 2018 zijn de forfaitaire gehalten voor veel mestcodes aangepast.
 • In tabel 9 Opbrengst en gehalten stikstof en fosfaat in ruwvoer en enkelvoudig diervoer 2018 zijn voor veel gewassen de forfaitaire opbrengsten en stikstof- en fosfaatgehalten aangepast.

Mestproductie

Als u wilt uitrekenen hoeveel fosfaat en stikstof uw dieren produceren doet u dit onder andere met behulp van forfaitaire normen. Met de volgende tabellen rekent u de mestproductie van graasdieren en staldieren en de minimumopslagcapaciteit voor mest uit:

 • Tabel 4 Diergebonden mestproductie- en excretienormen
 • Tabel 6 Stikstof- en fosfaatgetallen mest per melkkoe
 • Tabel 7 Gehalten stikstof en fosfaat in dieren
 • Tabel 8 Gehalten stikstof en fosfaat in eieren en
 • Tabel 9 Opbrengst en gehalten stikstof en fosfaat in ruwvoer en enkelvoudig diervoer.

Gebruiksnormen en gebruiksruimte

Wilt u de totale gebruiksruimte stikstof en fosfaat voor uw bedrijf uitrekenen? Dit doet u met behulp van de gebruiksnormen stikstof en fosfaat. De gebruiksnormen zijn afhankelijk van het gewas, de grondsoort en de fosfaattoestand van de grond. U gebruikt hiervoor:

 • Tabel 1 Stikstofgebruiksnormen
 • Tabel 1a Consumptieaardappelrassen
 • Tabel 1b Pootaardappelrassen
 • Tabel 1c Fritesaardappelrassen voor stikstofdifferentiatie en
 • Tabel 2 Fosfaatgebruiksnormen.

Tabel 3 Werkingscoëfficiënt dierlijke en andere organische meststoffen gebruikt u om de werkzame hoeveelheid stikstof in de gebruikte mest uit te rekenen.

Vervoer dierlijke mest, zuiveringsslib of compost

Voert u dierlijke mest forfaitair af of aan? Gebruik dan de forfaitaire gehalten aan stikstof en fosfaat per ton mest uit tabel 5 Stikstof- en fosfaatgehalten in dierlijke mest. De codes uit tabel 5a Mestcodes, tabel 5b Opmerkingscodes op VDM  en tabel 5c Opmerkingscodes op VZC, gebruikt u bij het invullen van het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) en het Vervoersbewijs zuiveringsslib en compost (VZC).

Productierechten varkens- en pluimvee-eenheden

In tabel 11 Omrekennormen varkens- en pluimvee-eenheden vindt u de omrekennormen die u gebruikt om uit te rekenen hoeveel varkens- of pluimvee-eenheden u nodig heeft.

Uitrijdperioden

Als u dierlijke mest of zuiveringsslib wilt uitrijden mag dit alleen in de toegestane perioden. Wanneer u wel of niet mag uitrijden staat in tabel 12 Uitrijdperioden.

Stikstofbehoeftige gewassen en vanggewassen

Als u na het vernietigen van de graszode een stikstofbehoeftig gewas of na de teelt van maïs een vanggewas moet telen, dan vindt u in tabel 10 Stikstofbehoeftige gewassen en vanggewassen de toegestane gewassen.

Service menu right