Mest - tabellen en publicaties

Meer artikelen
Mestmachine - Derogatie

Voor het bemesten van landbouwgrond mag u maximumhoeveelheden dierlijke mest, stikstof en fosfaat gebruiken.

Er bestaan tabellen die u nodig heeft om de gebruiksruimte voor dierlijke mest, stikstof of fosfaat te berekenen, maar ook met forfaitaire normen voor het berekenen van de mestproductie, het omrekenen naar varkens- en pluimvee-eenheden en de uitrijdperioden. Uitgebreide informatie vindt u op deze pagina. De tabellen vindt u op de pagina Tabellen en normen.

Per 1 januari 2018 zijn de volgende tabellen al wel geactualiseerd:

 • In tabel 4 Diergebonden mestproductie- en excretienormen 2018 is de fosfaatexcretie van geiten (categorie 600) aangepast.
 • In tabel 5 Stikstof- en fosfaatgehalten in dierlijke mest 2018 zijn de forfaitaire gehalten voor veel mestcodes aangepast.
 • In tabel 9 Opbrengst en gehalten stikstof en fosfaat in ruwvoer en enkelvoudig diervoer 2018 zijn voor veel gewassen de forfaitaire opbrengsten en stikstof- en fosfaatgehalten aangepast.

Mestproductie

Als u wilt uitrekenen hoeveel fosfaat en stikstof uw dieren produceren doet u dit onder andere met behulp van forfaitaire normen. Met de volgende tabellen rekent u de mestproductie van graasdieren en staldieren en de minimumopslagcapaciteit voor mest uit:

 • Tabel 4 Diergebonden mestproductie- en excretienormen
 • Tabel 6 Stikstof- en fosfaatgetallen mest per melkkoe
 • Tabel 7 Gehalten stikstof en fosfaat in dieren
 • Tabel 8 Gehalten stikstof en fosfaat in eieren en
 • Tabel 9 Opbrengst en gehalten stikstof en fosfaat in ruwvoer en enkelvoudig diervoer.

Gebruiksnormen en gebruiksruimte

Wilt u de totale gebruiksruimte stikstof en fosfaat voor uw bedrijf uitrekenen? Dit doet u met behulp van de gebruiksnormen stikstof en fosfaat. De gebruiksnormen zijn afhankelijk van het gewas, de grondsoort en de fosfaattoestand van de grond. U gebruikt hiervoor:

 • Tabel 1 Stikstofgebruiksnormen
 • Tabel 1a Consumptieaardappelrassen
 • Tabel 1b Pootaardappelrassen
 • Tabel 1c Fritesaardappelrassen voor stikstofdifferentiatie en
 • Tabel 2 Fosfaatgebruiksnormen.

Tabel 3 Werkingscoëfficiënt dierlijke en andere organische meststoffen gebruikt u om de werkzame hoeveelheid stikstof in de gebruikte mest uit te rekenen.

Vervoer dierlijke mest, zuiveringsslib of compost

Voert u dierlijke mest forfaitair af of aan? Gebruik dan de forfaitaire gehalten aan stikstof en fosfaat per ton mest uit tabel 5 Stikstof- en fosfaatgehalten in dierlijke mest. De codes uit tabel 5a Mestcodes, tabel 5b Opmerkingscodes op VDM  en tabel 5c Opmerkingscodes op VZC, gebruikt u bij het invullen van het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) en het Vervoersbewijs zuiveringsslib en compost (VZC).

Productierechten varkens- en pluimvee-eenheden

In tabel 11 Omrekennormen varkens- en pluimvee-eenheden vindt u de omrekennormen die u gebruikt om uit te rekenen hoeveel varkens- of pluimvee-eenheden u nodig heeft.

Uitrijdperioden

Als u dierlijke mest of zuiveringsslib wilt uitrijden mag dit alleen in de toegestane perioden. Wanneer u wel of niet mag uitrijden staat in tabel 12 Uitrijdperioden.

Stikstofbehoeftige gewassen en vanggewassen

Als u na het vernietigen van de graszode een stikstofbehoeftig gewas of na de teelt van maïs een vanggewas moet telen, dan vindt u in tabel 10 Stikstofbehoeftige gewassen en vanggewassen de toegestane gewassen.

Service menu right