Vanggewas na maïs

Meer artikelen
Tractor op akker - Vanggewas na maïs

U moet een vanggewas zaaien als u maïs heeft geteeld op zand- of lössgrond. Hiermee voorkomt u dat er teveel stikstof uitspoelt in de herfst en winter.

Gewassen hebben stikstof en fosfaat nodig. Deze stoffen komen in de bodem en het water terecht als ze niet of onvoldoende door het gewas opgenomen worden. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Om stikstofuitspoeling te voorkomen moet u direct na de oogst van maïs een vanggewas inzaaien.

Niet alle gewassen zijn geschikt als vanggewas na maïs.  De toegestane gewassen zijn:

  • bladkool
  • bladrammenas
  • gras
  • japanse haver
  • triticale
  • wintergerst
  • winterrogge
  • wintertarwe

Wilt u weten of uw perceel op zand- of lössgrond ligt? Kijk dan op de Grondsoortenkaart Nederland.

Regels vanggewas

Er zijn regels voor het telen en vernietigen van een vanggewas. U moet het vanggewas direct aansluitend aan de oogst van maïs zaaien. Direct aansluitend is zodra de weersomstandigheden het toelaten. Dit mag via onderzaai in de maïs of via zaaien na de oogst van de maïs.

Het is belangrijk dat de ruimte tussen de rijen maïs moet worden ingezaaid, zodat de wortels van het vanggewas de bodem kunnen doorwortelen. Er worden geen nadere eisen aan gesteld. Goede landbouwpraktijk is het uitgangspunt.

U mag het vanggewas scheuren of vernietigen ná 1 februari van het daaropvolgende jaar. Vanaf deze datum wordt het vanggewas aangemerkt als tijdelijk grasland, als het voldoet aan de definitie van grasland. Dit is grond die voor ten minste 50% beteeld is met gras en bestemd is als veevoer door beweiding van de grond met dieren óf door de winning van het gewas voor vervoedering aan dieren.

Wilt u vervolgens mest uitrijden op het perceel waar u uw vanggewas heeft gezaaid? Dan houdt u zich aan de uitrijdregels die gelden voor grasland op zand- en lössgrond. Deze staan in tabel 12 - Uitrijdperioden 2014-2018 op de pagina Mest - tabellen en normen.

Controle en handhaving

Als u geen vanggewas zaait na uw maïsoogst, dan bent u in overtreding. U krijgt een boete en een randvoorwaardenkorting. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert dit.

Service menu right