Service menu right

Verantwoorde groei melkveehouderij

Meer artikelen
Koeien in een stal - verantwoorde groei melkveehouderij

Per 1 januari 2015 is de stelsel Verantwoorde groei melkveehouderij in werking getreden. Doel van dit stelsel is om te zorgen voor verantwoorde groei van melkveebedrijven. Het stelsel richt zich uitsluitend op bedrijven met melkvee (diercategorie 100, 101 en 102) omdat de melkveehouderij door het schrappen van het melkquotum sterk is gegroeid.

Melkveehouderijbedrijven mogen onder voorwaarden groeien. Extra fosfaatproductie door uitbreiding, moet u verwerken of volledig op eigen grond kunnen plaatsen.

Grondgebonden groei melkveehouderij

Vanaf 1 januari 2016 is het niet meer mogelijk om de extra fosfaatproductie alleen te verwerken. Dit staat beschreven in de Algemene Maatregel van Bestuur verantwoorde groei melkveehouderij (AMvB grondgebondenheid).

Per 1 januari 2018 wordt deze maatregel als Grondgebonden groei melkveehouderij opgenomen in de Meststoffenwet. Er komen ook 2 voorzieningen bij die gevolgen kunnen hebben voor de berekening van uw grondgebondenheid. Zo kunt u aangeven dat u in 2014 te maken had met bijzondere omstandigheden. En als u gaat meewerken bij het aanleggen van publieke infrastructuur, dan geeft u dat door met de Gecombineerde opgave.

Lees meer op onze informatiepagina Voorzieningen Wet grondgebonden groei melkveehouderij.

Groeien

Had u in 2013 een actief melkveebedrijf? Dan heeft u een melkveefosfaatreferentie 2013 ontvangen. Wilt u uitbreiden ten opzichte van uw melkveefosfaatreferentie 2013, dan is er bij een melkveefosfaatoverschot (MFO) meer plaatsingsruimte nodig, of u moet het fosfaat verwerken.

Er is een grens aan de omvang van het MFO dat u maximaal mag verwerken. U maakt aan het begin van een kalenderjaar een berekening van de verwachte fosfaatproductie van uw melkvee, de fosfaatruimte op uw bedrijf, het verwachte MFO en de maximale omvang die het MFO mag aannemen. Als u meer melkvee wil gaan houden dan de berekende maximale omvang van het MFO dan zult u in dat kalenderjaar meer grond in gebruik moeten nemen.