Melkveefosfaatreferentie 2013

Meer artikelen
Koeien in een stal - verantwoorde groei melkveehouderij

De melkveefosfaatreferentie (MFR) is het geproduceerde fosfaatoverschot door melkvee in 2013.

De berekening is als volgt:
Melkveefosfaatreferentie 2013 = mestproductie (in kilogram fosfaat) van het in 2013 op uw bedrijf gehouden melkvee – fosfaatruimte op basis van de oppervlakte grond die u in 2013 bij uw bedrijf in gebruik had.

Is de mestproductie kleiner dan de fosfaatruimte, dan is de MFR 0 (nul). Wilt u in een kalenderjaar meer melkvee gaan houden ten opzichte van 2013? Dan berekent u of er voor uw bedrijf een melkveefosfaatoverschot is.

Beschikking

In 2015 of begin 2016 heeft u een beschikking ontvangen met de definitieve melkveefosfaatreferentie 2013. Hierbij zit een bijlage met een berekening waaruit blijkt hoe de melkveefosfaatreferentie 2013 is vastgesteld. Deze beschikking vindt u ook onder documenten in mijn dossier op mijn.rvo.nl.

Alleen voor actieve landbouwbedrijven die in 2013 melkvee hebben gehouden, is een MFR vastgesteld. Is uw bedrijf na 1 november 2013 opgericht? Dan is uw MFR vastgesteld op 0 (nul).

Heeft er in 2013 een bedrijfsoverdracht plaatsgevonden of nam u uw bedrijf vóór 1 november 2014 over? Dan hebben we de gegevens van het overgenomen bedrijf meegenomen bij de bepaling van uw melkveefosfaatreferentie.

Service menu right