Vragen droogtemaatregelen 2018

Meer artikelen

Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de droogtemaatregelen voor mest.

Veelgestelde vragen

Als ik me aanmeld voor de vrijstelling droogteherstel mag ik het perceel dan na herinzaai nog bemesten?

Op grasland waar u opnieuw gras inzaait (herinzaai) gelden de uitrijdregels voor grasland. De uitrijdperiode voor dierlijke mest (vaste mest en drijfmest) op grasland is dit jaar verlengd. Op zand- en lössgrond mag u tot en met 15 september dierlijke mest uitrijden. Op klei- en veengrond mag dit tot en met 30 september. Dit geldt ook voor derogatiebedrijven die zich aanmelden voor graslandvernieuwing.

Tot welke datum mag ik mest uitrijden op bouwland?

Door de droogte dit jaar heeft de minister besloten de uitrijdperiode van op bouwland met 2 weken te verlengen. Hierdoor mag u tot en met 15 september dierlijke mest (drijfmest en vaste mest) uitrijden op bouwland. Daarna moet u uiterlijk 17 september een groenbemester* of winterkoolzaad voor de winning van zaad in 2019 telen. Of u plant bloembollen in het najaar van 2018.

*Voor zand- en lössgrond geldt de aanvullende voorwaarde dat alleen die gewassen als groenbemester mogen worden gebruikt, die na de teelt van maïs als vanggewas zijn toegelaten: gras, wintergraan (rogge, tarwe, gerst, triticale), bladkool, bladrammenas of Japanse haver.

Voor een vanggewas na mais gelden andere regels. Kijk hiervoor naar de veelgestelde vraag Mag ik mijn vanggewas na maïs op zand- en lössgrond nog bemesten?

Tot welke datum mag ik mest uitrijden op grasland?

De uitrijdperiode voor dierlijke mest (vaste mest en drijfmest) op grasland is dit jaar verlengd. Op zand- en lössgrond mag u tot en met 15 september dierlijke mest uitrijden. Op klei- en veengrond mag dit tot en met 30 september.

Mag ik mijn vanggewas na maïs op zand- en lössgrond nog bemesten?

Bemesting na de teelt van maïs is niet toegestaan, ook al is er nog mestplaatsingsruimte op het bedrijf. Dit geldt ook nu u het vanggewas niet direct aansluitend hoeft te telen door de droogte.

Het doel van het vanggewas is om de stikstof, die nog in de bodem zit, op te nemen, zodat zo weinig mogelijk daarvan uitspoelt. De stikstofbemestingsnorm voor maïs staat in Tabel 1 Stikstofgebruiksnormen 2018. Als deze hoeveelheid niet is gebruikt op de maïs, kunt u het resterende deel daarna niet uitrijden. Want die stikstofgift vindt dan niet meer plaats voor de teelt van maïs.

Ik heb een derogatiebedrijf op zand- en lössgrond en wil grasland scheuren. Vanaf welke datum moet ik me 7 dagen van tevoren melden?

Vanaf 1 september 2018 geldt de meldplicht van 7 dagen. Vanaf deze datum is de vrijstellingsregeling in verband met de droogte ingegaan.
Heeft u zich op 1 september aangemeld? Dan mag u vanaf 8 september uw grasland vernieuwen.
Heeft u grasland vernieuwd op 1 september? Dan heeft u zich uiterlijk 25 augustus bij ons aangemeld.

 

Service menu right