Wijzigingen mestbeleid 2019

De regels voor gebruiksnormen zijn veranderd in 2019. Die voor het gebruik, wegen en bemonsteren van meststoffen ook. Op deze pagina leest u wat de nieuwe regels zijn.

 

Sleepvoetverbod vanaf 1 januari 2019

Heeft u grasland op klei- en veengrond? Vanaf 1 januari 2019 rijdt u drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib niet langer op de grond uit, maar in de grond. Dit noemen we emissiearm gebruik, maar is beter bekend als het sleepvoetverbod.

 • Net als eerdere jaren mag u de mest wel in sleufjes in de grond uitrijden op deze grondsoorten, ook op zand- en lössgrond. In 2019 doet u dit op alle grondsoorten alleen nog met een bemester die volledig tot de grond gesloten is. De sleufjes zijn niet meer dan 5 cm breed en de mest komt niet over de rand van de sleufjes.
 • Er zijn 2 andere systemen ontwikkeld om uw grond emissiearm te bemesten op klei- en veengrond. Dit zijn het pulse-tracksysteem en een mestuitrijdsysteem waarbij water wordt toegevoegd aan de mest.
 • Pulse-tracksysteem gebruiken? Dan brengt u uw mest of slib in de grond aan met een systeem dat volledig tot de grond gesloten is. Dat doet u in kuiltjes die niet meer dan 5 cm breed zijn. De mest komt niet over de rand van de kuiltjes.
 • Uitrijden met een waterverdund systeem? De water verdunde mest is zo verdeeld: minimaal 1 deel water en 2 delen drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib. U rijdt deze op de grond uit met een systeem dat volledig tot de grond gesloten is. Dat doet u in strookjes tussen het gras die niet meer dan 5 cm breed zijn. U meldt zich elk jaar aan, voordat u voor het eerst met dit systeem uitrijdt.
 • Meer informatie over de voorwaarden van de 2 nieuwe systemen leest u op de pagina Hoe mest uitrijden.

Stikstofgebruiksnorm 2019

 • De stikstofgebruiksnorm voor graszaadteelt van veldbeemdgras op kleigrond wordt voor het eerste teeltjaar verhoogd van 110 naar 130 kg stikstof per hectare.
 • Het gebruik van de stikstofgebruiksnorm voor groenbemesters na 31 juli wijzigt. De groenbemester moet u uiterlijk op 16 september inzaaien. Teelt u de groenbemester in de periode van 1 augustus tot en met 15 september na een uitspoelingsgevoelig gewas? Dan mag u voor de groenbemester op bouwland, op zand- en lössgrond, maar 50% van de stikstofgebruiksnorm gebruiken. Teelt u de groenbemester in de periode van 1 augustus tot en met 15 september na een niet-uitspoelingsgevoelig gewas? Dan mag u rekenen met de stikstofgebruiksnorm van 100%.
 • U mag rekenen met de stikstofgebruiksnorm voor een graszaadstoppel die in juli of augustus wordt geoogst. Voorwaarde is dat die in het najaar van hetzelfde jaar of in het vroege voorjaar van het volgende jaar wordt vernietigd. De graszaadstoppel zien we dan als groenbemester. U gebruikt daarvoor de stikstofgebruiksnorm die daarbij hoort.

Equivalente maatregelen tot en met 2020

Equivalente maatregelen zijn uitzonderingen op de gebruiksnormen. Om met andere normen te rekenen kunt u zich vanaf 1 februari aanmelden voor deze maatregelen.

 • De equivalente maatregel rijenbemesting in mais blijft bestaan tot en met 31 december 2020. Vanaf dat moment is rijenbemesting op zand- en lössgronden verplicht voor alle toegediende mest (zowel kunstmest en dierlijke mest) bij maïs die in rijen is geplant. De equivalente maatregel vervalt dan.
 • Stikstofgebruiksnormen: De equivalente maatregel Hogere stikstofgebruiksnormen voor kleigrond met hogere opbrengsten blijft tot en met 2019. De extra norm die u mag gebruiken is wel lager dan in 2017.
 • Fosfaatgebruiksnormen: Voor suikerbieten, consumptieaardappelrassen, wintertarwe, zomergerst, pootaardappelen, zaai-ui en maïs (fosfaattoestand Neutraal) mag u een hogere fosfaatgebruiksnorm gebruiken bij heel hoge opbrengsten.
 • Fosfaatgebruiksnormen: Voor suikerbieten, consumptieaardappelrassen, pootaardappelen, zaai-ui en maïs (fosfaattoestand Laag) mag u een hogere gebruiksnorm gebruiken bij heel hoge opbrengsten: 5 kg per hectare per jaar.

Uitrijden dierlijke mest en zuiveringsslib 2019

 • De uitrijdperiode van vaste strorijke dierlijke mest op klei- en veengrond op grasland verschuift. In 2019 is dit van 1 februari tot en met 15 september. Het jaar daarna begint de uitrijdperiode 2 maanden eerder. Deze duurt dan van 1 december 2019 tot en met 15 september 2020.
 • De uitrijdperiode van drijfmest op bouwland verschuift. Vanaf 2019 is de uitrijperiode van 16 februari tot en met 15 september.

Grasland scheuren 2019

 • Net als in eerdere jaren mag u van 1 februari t/m 31 mei grasland scheuren op zand -en lössgrond als u direct daarna gras zaait. Na 31 mei mag dat ook nog t/m 1 september. Hiervoor is een korting op de stikstofgebruiksnorm van 50 kilogram stikstof per gescheurde hectare. Die percelen hoeft u niet meer te bemonsteren na het scheuren (scheurmonster).
 • Er is geen vrijstelling meer voor het scheuren van grasland bij schade door dieren die in de zode leven of door extreme weersomstandigheden.

Vanggewas na maïs 2019

Heeft u snijmaïs geoogst? Daarna moet u uiterlijk op 1 oktober een vorstbestendig vanggewas ingezaaid hebben op zand- of lössgrond. Dit kan door grasonderzaai in de hoofdteelt of door inzaai van een vorstbestendig vanggewas.

VDM alleen elektronisch vanaf 1 april 2019

Vanaf 1 april verstuurt u de gegevens van het VDM alleen nog digitaal. U kunt de VDM’s dan niet langer op papier versturen.

Wegen en bemonsteren dierlijke mest 2019

Voor intermediairs en onafhankelijke monsternemers verandert er in 2019 ook een aantal zaken. Bijvoorbeeld hoe u mest weegt. Hieronder leest u de belangrijkste wijzigingen. Meer informatie over de wijzigingen en de exacte voorwaarden leest u na op onze website.

 • Partijbemonstering is vervallen omdat de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet gewijzigd is. U laat uw dikke fractie na mestscheiding per vracht bemonsteren door een onafhankelijke monsternemende organisatie.
 • Voert u meer dan 5 bemonsteringen per dagdeel uit? U mag onder voorwaarden ook meerdere vrachten per dagdeel melden. Meer dan 10 bemonsteringen mogen binnen een dag. U meldt wel elke bemonstering apart aan.
 • De regels om mest te wegen worden vanaf 1 april aangescherpt. Vanaf die datum moet de mest direct na aanvang van het vervoer gewogen worden. Direct betekent dat u uw aanboordweegapparaat op uw transportmiddel gebruikt. Of dat u een weegstation vlakbij het vertrekpunt gebruikt om uw mest te wegen. De rijafstand naar dit station maakt niet uit.
 • Op welk moment u de mest weegt verandert ook. Anders dan eerdere jaren, bepaalt u het leeggewicht dus niet meer na het vervoer, maar direct voordat u gaat vervoeren. De mogelijkheid om tussen 2 opeenvolgende vrachten het lege gewicht te bepalen van de vrachten vervalt dus. U heeft tijdens het transport een weegbon van het leeggewicht en een weegbon van het geladen voertuig. Op de weegbon staat in elk geval:
  • het gewicht
  • de datum en tijdstip van wegen
  • identificatie van de weeginstallatie
  • kenteken van het transportmiddel (als u een weegbrug gebruikt)
 • Bent u een onafhankelijke monsternemer? Hoe u uw bemonstering meldt bij de NVWA, wijzigt. U kunt de monstername tot 3 uur ’s middag melden op de dag voor het bedrijfsverzoek. U kunt tot 3 uur voor uw geplande tijdvak uw tijdstip wijzigen of intrekken, behalve de locatiegegevens van de bemonstering. U meldt de volgende gegevens:
  • naam, adres en KVK-nummers van leverancier, afnemer en vervoerder
  • datum van geplande monstername en het tijdvak van maximaal 2 uur waarbinnen de geplande bemonstering plaatsvindt
  • locatie waar de vracht bemonsterd wordt
  • identificatienummer van de monsternemer

Nieuwe mestcodes en reststoffen 2019

 • Nieuw forfait: een aantal forfaits is aangepast.
 • Bijlage Aa: er komen een aantal nieuwe reststoffen en restproducten in te staan.
 • Nieuwe mestcodes: de code voor gier en filtraat na mestscheiding voor rundvee en varkens is opgesplitst. Een code voor gier en een code voor filtraat na mestscheiding.


  De nieuwe mestcodes voor rundvee zijn:

   MestcodeKg stikstof per tonKg fosfaat per ton
  filtraat na mestscheiding114,01,3
  gier124,00,2

  De nieuwe mestcodes voor varkens zijn:
   MestcodeKg stikstof per tonKg fosfaat per ton
  filtraat na mestscheiding416,81,6
  gier422,00,9

Wijzigingen allemaal definitief

De wijzigingen op deze pagina gaan over het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018-2021, de Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen en de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. De regels over VDM, wegen en bemonsteren zijn sinds begin februari 2019 definitief.

Service menu right