Service menu right

Tractor met mestinjecteur op weiland

Mestbeleid

Te veel mest in het water of op het land is niet goed voor het oppervlaktewater en het grondwater. Ook omdat er soms drinkwater van wordt gemaakt. Boeren moeten zich daarom aan regels houden als ze mest gebruiken.

Bescherming waterkwaliteit

Het mestbeleid in Nederland is afgeleid van de voorschriften in de Europese nitraatrichtlijn. Deze moet voorkomen dat stoffen uit mest het grond- en oppervlaktewater vervuilen. Het gaat dan om de stoffen fosfaat en stikstof. In de nitraatrichtlijn staat wat EU-landen moeten doen om vervuiling via mest tegen te gaan. Zo verbeteren de EU-landen hun waterkwaliteit. Bekijk ook de infographic.