Operationeel Programma - EFMZV

Meer artikelen
Binnenhalen van een visnet

Elk EU-land kan het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) op een eigen manier invullen. Nederland heeft haar invulling vastgelegd in het Operationeel Programma.

Dit programma is opgesteld in samenspraak met veel verschillende betrokkenen in de branche.

Hoofdthema's

Het Nederlandse Operationaal programma (pdf) heeft 3 hoofdthema's:

  • Het invoeren van de aanlandplicht.
  • Het verder verduurzamen van de visserij- en aquacultuur.
  • Het verbeteren van de rendementen in de visserij- en aquacultuurketen.

Met deze prioritering draagt het Operationeel Programma bij aan 2 thematische doelen van de Europa 2020 strategie:

  • vergroting van de concurrentiekracht van kleine en middelgrote ondernemingen in de visserij- en aquacultuursector;
  • bescherming van het milieu en bevordering van efficiënt gebruik van hulpbronnen.

Het Operationeel Programma zet zich in voor initiatieven die de innovatie en samenwerking in de visserij- en aquacultuursector bevorderen. Verder is er ondersteuning voor investeringsmaatregelen. Zo introduceert het programma nieuwe technieken en processen in de praktijk.

Samenvatting Operationeel Programma

De brochure Duurzaam vissen voor de markt is een samenvatting van het Operationeel Programma. In de brochure staat meer over de Nederlandse invulling van de Europese thema’s op visserij- en maritiem gebied, de zogenaamde unieprioriteiten en de daarvan afgeleide specifieke doelstellingen.

Geen gebiedsgerichte projecten

Er is bewust voor gekozen om het EFMZV niet in te zetten voor gebiedsgerichte (werkgelegenheids)projecten. Dergelijke projecten kunnen namelijk haaks staan op de duurzaamheidsdoelen van het Fonds.

Deze beslissing is ook strategisch: door het beperkte budget is ervoor gekozen om overlap tussen nationale en regionale initiatieven te voorkomen. Gebiedsgerichte projecten worden op provinciaal niveau ondersteund, onder andere via LEADER.

Bijdrage aan andere doelen

Het Operationeel Programma draagt ook bij aan de doelen van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) en Natura 2000. Zo komen er maatregelen om zwerfvuil en het effect van onderwatergeluid op zeezoogdieren te verminderen.

Programma's van andere lidstaten

Nederland was een van de 3 eerste EU-landen, waarvan het Operationeel Programma werd goedgekeurd door de Europese Commissie. Een overzicht van de goedgekeurde programma's vindt u op de website van de Europese Commissie.

Service menu right