Vernieuwing ICT-systemen RVO.nl

Meer artikelen
Man van de Wijting op kade met kist wijting

Voor de visserijregelgeving handelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) aanvragen en registraties af. De ICT-systemen waarmee we die afhandelen, worden vernieuwd. Dit gebeurt met subsidie vanuit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

Met de vernieuwde ICT-systemen willen we onze dienstverlening verbeteren en blijven voldoen aan Europese wet- en regelgeving. Het Team Uitvoering Visserijregelingen (VIR) van RVO.nl blijft als toezichthouder van de Nederlandse visserijwateren actief werken aan een effectievere controle en uitvoering van zijn taken.

VIRIS3

In de afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in de opzet van het informatiesysteem VIRIS3. Hierin zijn onder andere de beroepsmatige vissersvloot, vergunningen en visquota opgenomen. We werken aan uitbreidingen en aanpassingen van VIRIS3 om het gebruik van het systeem te optimaliseren. Dit doen we samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Programma Bovenstroom

In 2014 zijn we begonnen met het programma Bovenstroom voor ontwikkeling en verbetering van VIRIS3. Het doel hiervan is om dienstverlening, monitoring en handhaving in de visserijketen te ondersteunen en te versterken. De vernieuwing van VIRIS3 geven we vorm in verschillende projecten. Het programma duurt tot en met 2017.

Digitale Dienstverlening Visserij

Het project Digitale Dienstverlening Visserij (DVV) heeft als doel om het aanvragen, registreren en afgeven van documenten verder te digitaliseren. Op die manier verminderen we de administratieve lasten. Aanvragers kunnen in de toekomst met digitale formulieren op mijn.rvo.nl hun aanvraag, vangstopgave of registratie doen. Ook kunnen ze hun gegevens terugzien in Mijn dossier.

Uitbreiding VIRIS3

Een belangrijke verandering in het gemeenschappelijke visserijbeleid (GVB) sinds 2014 is de invoering van de aanlandplicht. Vissers mogen ongewenste vangst van soorten waarvoor vangstbeperkingen gelden, niet meer teruggooien in zee. Deze moeten ze meenemen en aanlanden. De invoering van de aanlandplicht heeft grote invloed op VIRIS3. Om de aanlandgegevens te kunnen blijven verzamelen is het nodig om VIRIS3 uit te breiden.

Aansluiting op eisen EU-datamanagement FLUX

In 2016 heeft de Verenigde Naties (UN/CEFACT) een nieuwe, internationale standaard ontwikkeld voor uitwisseling van visserijgegevens: Fisheries Language for Universal eXchange (FLUX). Deze standaard maakt het mogelijk om gegevens op Europees niveau te kunnen uitwisselen. De Europese Unie (EU) stelt eisen aan het beheer. Met dit project sluiten we VIRIS3 hierop aan.

Onderstroom

Met het project Onderstroom herbouwen we functionaliteiten van VIRIS3. Hiermee leggen we de basis voor een toekomstbestendig systeem dat voldoet aan de eisen van het GVB en de internationale gegevensuitwisseling. Met het project verbeteren we ook de basis-/deelregistraties. Onderstroom duurt tot en met mei 2018.

Aansluiting op NVWA-projecten Dataketen op Orde

Samen met de NVWA voeren we een Dataketen op Orde-programma uit. Hiermee verbeteren we het ERS/VIRIS2+-systeem. ERS is het elektronische meldsysteem waarmee vissers hun gegevens registreren, zoals vangst, aanvoer en verkoop van vis. VIRIS2 is het systeem voor vangstregistratie, een register met gegevens over de administratieve handhaving door de NVWA. De aanpassingen bij de NVWA hebben we gekoppeld aan VIRIS3. Dit project is in 2016 afgerond.

Programma TransVIR2RVO

Daarnaast voeren we nog een aantal vernieuwingsprojecten uit in het programma TransVIR2RVO. Het doel is om alle taken en systemen voor vangstregistratie onder te brengen bij RVO.nl. De NVWA en RVO.nl beheren en gebruiken dezelfde taken en systemen. Deze scheiding vergt veel afstemming. Daar komt bij dat functionaliteiten regelmatig aangepast worden om te blijven voldoen aan Europese en internationale eisen. Met dit programma zijn we eind 2015 begonnen. Een aantal projecten hangt samen met de vernieuwing van VIRIS3.

Basis op Orde VIRIS3 Vooronderzoek Onderstroom

Voorafgaand aan het project Onderstroom hebben we onderzocht hoe we de basis van VIRIS3 zo kunnen ontwikkelen en verbeteren, dat we het systeem ook in de toekomst kunnen gebruiken. Het vooronderzoek is in juli 2016 afgerond.

Basis op Orde VIRIS3 Realisatiefase Onderstroom

Uit het vooronderzoek kwam naar voren dat vernieuwing van VIRIS3 noodzakelijk is. Een aantal applicaties valt weg. Met het project Onderstroom realiseren we de noodzakelijke verbeteringen in de basis van het systeem, zodat VIRIS3 goed blijft functioneren.

Overdracht taken en systemen van NVWA naar RVO.nl

We hebben een vooronderzoek gedaan naar de taken en systemen die wij samen met de NVWA beheren en gebruiken. Ook hebben we bekeken wat de financiële en organisatorische gevolgen zijn van het overdragen. Dit project is eind juni 2016 afgerond.

Vernieuwing ERS

De gegevens uit ERS, het elektronische meldsysteem waarmee vissers hun gegevens registreren, komen terecht bij de visserijautoriteiten in de EU-landen. Met het project Vernieuwing ERS willen we het berichtenverkeer aanpassen aan FLUX.

Dat geldt voor bijvoorbeeld de logboekgegevens en de gegevens van de satellietvolgapparatuur (VMS). Het VMS is een systeem op basis van satelliettechnologie om visserijvaartuigen te volgen. Het systeem geeft de visserijautoriteiten ook regelmatig informatie over de locatie, koers en snelheid van die vaartuigen. Dit project duurt tot en met december 2018.

Service menu right