Taken en rolverdeling bevoegdheden

Gepubliceerd op:
19 december 2016
Laatst gecontroleerd op:
14 september 2020

Provincies bepalen voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de meeste vergunningen en ontheffingen. Alleen voor projecten van nationaal belang vraagt u een vergunning bij ons aan. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van een hoofdweg.

Overzicht provincie of RVO

Regeling Provincie of RVO
Ruimtelijke ingrepen:
Regulier (inclusief
Wabo) en energie

Aanvragen bij de provincie

Alleen aanvragen bij RVO als het gaat om de aanleg,
uitbreiding en inrichting van:

 • hoofdwegen
 • landelijke spoorwegen
 • hoofdvaarwegen
 • primaire waterkeringen
 • militaire terreinen en oefengebieden
 • militaire luchthavens
 • Schiphol en overige burgerluchthavens
 • het landelijke gastransportnet
 • hoogspanningsverbindingen van tenminste 220 kV
 • activiteiten van buitenlandse mogendheden
 • activiteiten namens een lid van het Koninklijk Huis

Bij overlap van projecten waar verschillende
bevoegdheden spelen vindt overleg plaats.¹

Ruimtelijke ingrepen:
Exclusieve
Economische Zone
(EEZ)

Aanvragen bij RVO

Het Rijk is in de meeste gevallen bevoegd gezag. Als
een klein stuk van het projectgebied binnen de EEZ
valt, kan provincie bevoegd gezag zijn. Dit moet dan
afgestemd worden per project per provincie.

Ruimtelijke ingrepen:
Windenergie op zee
(Kavelbesluiten)
Aanvragen bij RVO
Ruimtelijke ingrepen:
Goedkeuren beheerplannen
m.b.t.
soortenbescherming

Zie ¹

Als het Rijk bevoegd is, vindt afstemming plaats met
de provincies waarin het Natura 2000-gebied is
gelegen. Het gaat om handelingen in het beheerplan
waarbij toetsing aan de soortenbescherming is
meegenomen.

Onderzoek en onderwijs

Voor onderzoek en onderwijs in de buitenruimte (het veld) geldt ¹.

Is er sprake van het onder je hebben of vervoeren
van het dier of de plant dan is de provincie bevoegd.
Het Rijk is bevoegd bij verkoop van het dier (als het
een door de Vogelrichtlijn beschermde soort betreft)
of het verkopen, ruilen of verhandelen van het dier
of de plant (wanneer deze  onder de bescherming
van de Habitatrichtlijn valt).

Uitzetten van dieren
en herintroductie
en repopulatie

Ontheffingen voor repopulatie: Aanvragen bij de provincie.

Verlening van een ontheffing herintroductie van
soorten: Aanvragen bij RVO. (In overleg met de
provincie.)

Beheer en
schadebestrijding

Aanvragen bij de provincie

De minister kan wel een vrijstelling verlenen voor
de bestrijding van vogels en dieren die in het hele
land schade veroorzaken en niet in hun bestaan
worden bedreigd.

Opvangcentra voor soorten
met bescherming op grond
van Vogelrichtlijn,
Habitatrichtlijn en Wnb
(art. 3.10)

Aanvragen bij de provincie

Uitzondering: mariene zoogdieren aanvragen bij RVO

Opvangcentra (voor
overige soorten)
Aanvragen bij RVO
Kooikersakte Vervallen
Valkeniersakte Aanvragen bij RVO
Merktekens voor
prepareren vogels +
elektronische registratie
Aanvragen bij RVO
Bezitsontheffingen Is er sprake van het onder je hebben of vervoeren
van het dier of de plant dan is de provincie bevoegd.
Het Rijk is bevoegd bij verkoop van het dier (als het
een door de Vogelrichtlijn beschermde soort betreft)
of het verkopen, ruilen of verhandelen van het dier
of de plant (wanneer deze onder de bescherming
van de Habitatrichtlijn valt).
Beoordelen gedragscodes RVO (in overleg met de provincies)
Jachtaktes Gaat over naar landelijk korps Politie. Blijft voor
enkele aspecten ook een rijkstaak maar niet voor RVO.
Biologische bestrijders Aanvragen bij RVO
Houtopstanden

Aanvragen bij de provincie

Uitzonderingen:

 • Rijkswaterstaat
 • TenneT (vanaf 220 kV)
 • Defensie
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Koninklijk Huis

Zij vragen aan bij RVO.

CITES Aanvragen bij RVO

1 Het Rijk is bevoegd als het gaat om:
a. bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën van handelingen en projecten, of
b. handelingen en projecten die geheel of gedeeltelijk plaatsvinden in of gevolgen hebben voor bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën van gebieden.

De categorieën van handelingen en projecten en de gebieden worden aangewezen in het Besluit natuurbescherming (Bnb). In het kort gaat het om de aanleg, uitbreiding en inrichting van hoofdwegen, landelijke spoorwegen en hoofdvaarwegen, primaire waterkeringen, militaire terreinen en oefengebieden, militaire luchthavens, Schiphol en overige burgerluchthavens, het landelijke gastransportnet en hoogspanningsverbindingen van tenminste 220 kV. En om activiteiten van buitenlandse mogendheden of namens een lid van het Koninklijk Huis.

Let op: deze lijst kan nog wijzigen en wordt mogelijk komende maanden aangescherpt.

Vragen over de Wet natuurbescherming?

 

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?