Service menu right

Doetinchem - Wesel 380 kV

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil met Amprion een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen van Doetinchem naar het Duitse Wesel. De verbinding is nodig voor de verdere internationale uitwisseling van elektriciteit binnen de ontwikkeling naar één Europese elektriciteitsmarkt, voor het versterken van de voorzieningszekerheid en om ruimte te geven aan het transport van duurzame elektriciteit tussen Nederland en het buitenland.

Om dit project ruimtelijk mogelijk te maken hebben de ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (I&M) een inpassingsplan opgesteld, waarin zij het tracé vastleggen van de verbinding op Nederlands grondgebied, van Doetinchem tot Voorst (grens). Voor het inpassingsplan is een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen. Daarnaast zijn er voor aanleg en exploitatie van het project uitvoeringsbesluiten, zoals vergunningen en ontheffingen, van verschillende bestuursorganen nodig. Deze uitvoeringsbesluiten zijn voorbereid onder coördinatie van de minister van EZ, in de rijkscoördinatieregeling (RCR). De besluiten zijn in meerdere fasen voorbereid.

Stand van zaken - fase 5

De besluiten hebben van donderdag 4 mei tot en met donderdag 15 juni 2017 ter inzage gelegen.

De stukken zijn digitaal beschikbaar: > Doetinchem - Wesel 380 kV - fase 5
 

Voorgeschiedenis

Meer informatie

Zie ook: http://www.doetinchem-wesel380kv.nl/