Service menu right

Netversterking Marnezijl - Oudehaske

TenneT is de initiatiefnemer voor de aanleg van de ondergrondse hoogspanningsverbinding 110 kV tussen Marnezijl (ten westen van Bolsward) en Oudehaske (ten westen van Heerenveen). Liander en TenneT zijn gezamenlijk de initiatiefnemers voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation Oudehaske 110 kV/220 kV.

Op de besluitvorming over het project ondergrondse netversterking 110 kV van Marnezijl naar Oudehaske en uitbreiding van station Oudehaske 110 kV/220 kV is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Dit betekent dat de aanpassing van het tracé wordt vastgelegd in een inpassingsplan. De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stellen dit inpassingsplan door middel van een besluit vast.

Het inpassingsplan en een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn, zijn voorbereid in één gecoördineerde procedure. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft deze procedure gecoördineerd. Het inpassingsplan en de overige besluiten zijn gelijktijdig ter inzage gelegd.

Dit project is afgerond. Het procesverloop vindt u hieronder.

Inpassingsplan en besluiten

  • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten van 19 januari 2018 tot en met 1 maart 2018.
  • Terinzagelegging inpassingsplan en besluiten van 8 juni 2018 tot en met 20 juli 2018.
  • Milieueffectrapport: niet van toepassing volgens het M.e.r.-beoordelingsbesluit van 10 januari 2018.
  • Officiële titel inpassingsplan: "netversterking Marnezijl - Oudehaske" (ruimtelijkeplannen.nl).
  • Inpassingsplan vastgesteld: 30 mei 2018.
  • De besluiten zijn op 21 juli 2018 onherroepelijk geworden.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.