Service menu right

Wind op zee - Kavels III en IV Hollandse Kust (zuid)

Het Rijk heeft kavelbesluiten genomen voor twee windparken op zee. Beide zijn circa 350 MW groot en liggen in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zoals aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust. Deze twee windparken liggen op meer dan 18,5 kilometer uit de kust.

Op grond van de Wet windenergie op zee kan de minister van Economische Zaken (EZ) in overeenstemming met de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) voor elk windpark een kavelbesluit nemen. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden.

Stand van zaken

Op 2 maart 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 19 januari ter inzage gelegde kavelbesluiten.

De stukken zijn digitaal beschikbaar: > Kavelbesluiten III & IV Hollandse Kust (zuid) - fase 1
De Raad van State heeft op 17 april 2019 uitgespraak gedaan.

Wat gebeurt er nog meer?

In het SER energieakkoord is afgesproken dat het Rijk in de periode 2015 - 2019 subsidie beschikbaar stelt voor in totaal 3.450 MW windenergie op zee via een gefaseerd tenderproces. Dit akkoord is op 6 september 2013 gesloten tussen werkgevers, werknemers, natuur- en milieuorganisaties, energiebedrijven, decentrale overheden, het Rijk en vele andere organisaties. Op 26 september 2014 stuurde het kabinet de routekaart windenergie op zee naar de Tweede Kamer.

Op 7 december 2016 is de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust vastgesteld en vervolgens aan de Eerste en Tweede Kamer verzonden. Deze rijksstructuurvisie voegt op minimaal 18,5 km uit de kust twee stroken toe aan al eerder aangewezen windenergiegebieden op 22,2 km uit de kust. Op 16 december 2016 zijn de definitieve kavelbesluiten I en II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) genomen.

Op 23 december 2016 heeft de minister van EZ voor de windparken Hollandse Kust (zuid) voorbereidingsbesluiten genomen voor kavel III en kavel IV. Hiermee wordt voorkomen dat de kavels, minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van windparken.

Onder de rijkscoördinatieregeling (RCR) wordt het inpassingsplan en de vergunningen voor het net op zee voor de Hollandse Kust (zuid) voorbereid voor het tracéalternatief naar Maasvlakte-Noord. Kennisgevingen voor het net op zee worden apart gepubliceerd.

Meer informatie