Service menu right

Net op zee - Borssele

Tennet wil een net op zee (ook wel transmissiesysteem op zee genoemd) realiseren. De windturbines van windenergiegebied Borssele zullen hierop worden aangesloten. De totale capaciteit van de aansluiting bedraagt 1.400 MW. Het net op zee Borssele bestaat uit twee transformatorstations in zee, vier onderzeese 220 kV hoogspanningskabels naar land, het ondergrondse tracé op land en de aansluiting op het 380 kV hoogspanningsstation Borssele.

Stand van zaken

Het besluit voor Net op zee – Borssele – fase 3 ligt van 30 augustus tot en met 11 oktober 2019 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 29 augustus 2019 is kennisgeving (pdf, 543 kB) gedaan van de terinzagelegging van het besluit. Het besluit is op 29 augustus bekendgemaakt door de minister van EZK door toezending aan de aanvrager.

Waar kunt u het besluit inzien?

De aanvraag, het besluit en andere relevante stukken kunt u inzien:

  • digitaal op deze vervolgpagina;
  • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
    -
    Gemeentehuis Borsele, Stenevate 10, Heinkenszand

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op een of meer ontwerpbesluiten kunnen tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 31 augustus tot en met vrijdag 11 oktober 2019. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze op het ontwerp van een of meer van deze besluiten naar voren heeft gebracht kan beroep instellen. Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van EZK, directie WJZ, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Raad van State.

Voorgeschiedenis

Het ontwerpbesluit voor Net op zee - Borssele - fase 3 heeft van 17 mei tot en met 27 juni 2019 ter inzage gelegen.

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 31 januari 2019 een besluit genomen inzake het buiten de RCR brengen van aangepaste goedkeuringsbesluiten net op zee Borssele. Het besluit is bekend gemaakt door publicatie (pdf, 181 kB) in de Staatscourant van 6 februari 2019 en is op 7 februari 2019 in werking getreden.

Op 24 augustus 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 13 juli 2018 ter inzage gelegde definitieve besluiten gerelateerd aan de werkplannen voor de kabels -fase 2b. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op 14 juli 2018 onherroepelijk geworden.

De stukken zijn digitaal beschikbaar: > Net op Zee - Borssele - fase 2b

Op 29 juni 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 18 mei 2018 ter inzage gelegde definitieve besluiten gerelateerd aan de werkplannen voor de platforms - fase 2a. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De stukken zijn digitaal beschikbaar: Net op Zee - Borssele - fase 2a

De ontwerpbesluiten gerelateerd aan de werkplannen voor de kabels en platforms - fase 2 hebben gezamenlijk van 9 februari 2018 tot en met 22 maart 2018 ter inzage gelegen.

De stukken zijn digitaal beschikbaar: > Net op zee - Borssele - fase 2

Op 17 augustus 2017 is het volgende besluit inzake buiten de RCR plaatsen van een omgevingsvergunning gepubliceerd in de Staatscourant:

Op 27 maart 2017 ondertekenden de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaams Rand, Toerisme en Dierenwelzijn B. Weyts en minister van Economische Zaken van Nederland H.G.J. Kamp het ‘Besluit van het Politiek College van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie inzake de uitvoering van het project net op zee Borssele’. Diverse aspecten rond de ligging van de voor het project benodigde hoogspanningskabels in de Westerschelde zijn hierin vastgelegd. Dit Besluit was voor het Havenbedrijf Antwerpen aanleiding zijn beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in te trekken; omdat dit het laatste nog resterende beroep was, werd de besluitvorming daardoor onherroepelijk.

Op 8 december 2017 is dit besluit gepubliceerd in de Staaatscourant:

Op vrijdag 26 augustus 2016 liep de beroepstermijn af voor de op vrijdag 15 juli 2016 ter inzage gelegde definitieve besluiten van fase 1. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ingestelde beroepen zijn ingetrokken.

De stukken zijn digitaal beschikbaar: > Net op zee - Borssele - fase 1

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, T 070 379 89 79.
Inhoudelijke informatie vindt u ook op netopzee.eu/borssele.nl .

Perscontacten