Service menu right

Netversterking Marnezijl - Oudehaske

TenneT is de initiatiefnemer voor de aanleg van de ondergrondse hoogspanningsverbinding 110 kV tussen Marnezijl (ten westen van Bolsward) en Oudehaske (ten westen van Heerenveen). Liander en TenneT zijn gezamenlijk de initiatiefnemers voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation Oudehaske 110 kV/220 kV. Op de besluitvorming over het project ondergrondse netversterking 110 kV van Marnezijl naar Oudehaske en uitbreiding van station Oudehaske 110 kV/220 kV is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Dit betekent dat de aanpassing van het tracé wordt vastgelegd in een inpassingsplan. De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stellen dit inpassingsplan door middel van een besluit vast. Het inpassingsplan en een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure. De minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert deze procedure. Het inpassingsplan en de overige besluiten worden gelijktijdig ter inzage gelegd.

Stand van zaken

Op 20 juli 2018 liep de beroepstermijn af voor de op 8 juni 2018 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is geen beroep ingesteld. De betreffende besluiten zijn op 21 juli 2018 onherroepelijk geworden.

De stukken zijn digitaal beschikbaar: > Netversterking Marnezijl - Oudehaske - fase 1