Service menu right

Wind op zee

Wijzigingsbesluit Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord). Nederland heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor het terugdringen van CO2-emissies, en daarmee samenhangend, het produceren van duurzame energie. Windenergie op zee speelt daarin een prominente rol. In de afgelopen vijf jaar zijn er tien kavelbesluiten genomen voor windparken op zee.

In dit wijzigingsbesluit zijn enkele voorschriften uit deze kavelbesluiten aangepast en gelijk getrokken op basis van de nieuwste inzichten. Met de wijzigingen worden de effecten op de ecologie en omgeving beperkt en de veiligheid binnen de windparken vergroot. Het wijzigingsbesluit is afgestemd met betrokken partijen voor wie dit relevant is, zoals de windparkeigenaren en natuurorganisaties.

Het gaat om de wijzigingen in voorschriften ten aanzien van: de stilstandvoorziening om aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen op piekmomenten te voorkomen; de stilstandvoorziening om de veiligheid tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in de directe omgeving te garanderen; de stilstandvoorziening om veilig helikopterverkeer nabij kavel V Hollandse Kust (noord) te waarborgen; het zodanig ontwerpen, bouwen en exploiteren van een windpark dat het actief bijdraagt aan versterking van de lokale en regionale economie; het verminderen van hinder door verlichting en het verminderen van de zichtbaarheid van het windpark; het beperken van onderwatergeluid bij het heien van funderingspalen; het meewerken van de vergunninghouder aan de plaatsing van apparatuur voor de scheepvaartveiligheid en ecologische monitoring.

De wijzigingen hebben betrekking op de hieronder genoemde tien kavelbesluiten. In het ontwerpwijzigingsbesluit staat vermeld welke voorschriften per kavelbesluit gewijzigd gaan worden. Het ontwerpwijzigingsbesluit wordt ter inzage gelegd mede namens de departementen van de ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Stand van zaken

Van vrijdag 29 mei tot en met donderdag 9 juli 2020 heeft het ontwerpwijzigingsbesluit ter inzage gelegen voor de kavels:

  • I, II, III, IV en V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  • I, II, III en IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  • V windenergiegebied Hollandse Kust (noord)

In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming.

De stukken zijn digitaal nog beschikbaar op pagina: Wijzigingsbesluit kavels Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *