Service menu right

Windpark Eemshaven West

Provinciale Staten van Groningen heeft op 29 januari 2014 het zoekgebied vastgesteld voor windpark Eemshaven West. Dit is een gebied voor (het testen van) prototypen offshore windturbines van 30 MW; een gebied voor onderzoeksturbines van 30 MW en een gebied voor reguliere windturbines. Het op te stellen vermogen is in totaal 100-130 MW. Dit zoekgebied omsluit en grenst aan het bestaande windturbinepark Westereems, dat een omvang van ongeveer 50 MW heeft.

Stand van zaken

Provincie Groningen, gemeente Eemsmond en de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M) hebben op 9 november het startdocument (pdf, 2 MB) voor de milieueffectenstudie (MES) windpark Eemshaven-West vastgesteld.

Hierin wordt de inhoud en aanpak van de MES beschreven. In de MES worden de mogelijkheden onderzocht voor windenergie in het zoekgebied Eemshaven-West. De overheden gebruiken de MES mede als basis om gemotiveerd te kunnen reageren op initiatieven van Innogy (voormalig RWE), NUON (mede namens Stichting Eemswind en ECN) en maatschap Eemsdijk. Of de initiatieven ook daadwerkelijk gerealiseerd worden, hangt af van de technische haalbaarheid, economische uitvoerbaarheid, ruimtelijke inpasbaarheid en de effecten, bijdragen en kansen voor de omgeving. Al die aspecten krijgen een plek in de MES.

De Provincie Groningen heeft afspraken gemaakt met het Rijk over het vermogen aan windenergie dat in 2020 in de provincie gerealiseerd moet zijn. Het gaat daarbij om totaal 855,5 MW, te verdelen over de drie concentratiegebieden (N33, Eemshaven en Delfzijl). Voor het gebied Eemshaven-West gaat het om een toevoeging van 100-130 MW. Afhankelijk van de grootte van de turbines zijn dit tussen de 21 en 54 turbines.

De commissie MER heeft inmiddels advies uitgebracht over de MES. Zij concludeert dat de MES voldoende milieuinformatie bevat om de beleidsbeslissing te kunnen nemen.

Openbare Raadpleging

Vooruitlopend op de formele inspraakprocedures hebben de overheden een openbare raadpleging georganiseerd. Van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 heeft de MES (inclusief bijbehorende afwegingsnotitie) ter inzage gelegen. Deze documenten kunt u hier nog downloaden:
  • De MES (11 MB) bevat een verdieping op de milieuaspecten;
  • De deelrapporten (18 MB) bevatten nog verdere verdieping op sommige milieuaspecten;
  • De afwegingsnotitie (2 MB) omvat alle aspecten die van belang zijn bij besluitvorming in februari.

Op 10 januari 2017 is in Hotel Ekamper een inloopavond georganiseerd over het project en de MES. In het verslag van deze avond (pdf, 216 kB) staat ook vermeld op welke wijze u inhoudelijke vragen kunt stellen. Deze posters (pdf, 7MB) zijn getoond op de inloopavond.

Op de MES zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 35 reacties binnengekomen. Deze kunt u lezen in de reactiebundel.

Wat gebeurt er nu?

Op basis van de MES, de afwegingsnotitie, de binnengekomen reacties en het advies van de Commissie MER willen de overheden een beslissing gaan nemen over de globale locaties van de windturbines.

Halverwege maart 2017 hebben NUON en Innogy zich bij de overheden gemeld en aangegeven dat zij in gesprek zijn om een totaalplan te ontwikkelen voor de Eemshaven.

In 2018 hebben NUON en Innogy aangegeven dat zij meer tijd nodig hebben om tot een gezamenlijk plan te komen. Zij zullen deze tijd gebruiken om met stakeholders om tafel te gaan en de verdere planvorming door te spreken. Naar verwachting zal dit op zijn vroegst in het voorjaar van 2019 leiden tot een concreet plan dat aan de omgeving kan worden gepresenteerd.

Voor vragen of meer informatie over de MES kunt u contact opnemen met één van de volgende overheden:

Voorgeschiedenis

Op 13 september 2016 vond een eerste informatiebijeenkomst plaats, in hotel Ekamper te Roodeschool, over de opzet van de MES. Deze posters zijn op de informatiebijeenkomst getoond:

Van de informatiebijeenkomst is een verslag (pdf, 383 kB) gemaakt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, T 070 379 89 79.