Wind op zee - 2024-2030 kavels

Gepubliceerd op:
29 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
22 oktober 2022

Momenteel zijn en worden de kavelbesluiten voor de windparken op zee in de windenergiegebieden Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) voorbereid. De aanleg hiervan duurt tot 2023. Voor meer informatie, zie onder aan deze pagina.

Als voorbereiding op de procedures voor de kavelbesluiten in de windenergiegebieden Hollandse Kust (west), Ten noorden van de Waddeneilanden en IJmuiden Ver, doet de overheid eerst een verkenning naar de exacte begrenzing van de kavels voor de windparken. Na de verkenning zullen de kavelbesluiten volgens de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure worden voorbereid door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Kaders

De kavels liggen binnen de reeds in het Nationaal Waterplan 2016-2021 aangewezen windenergiegebieden. Dit waterplan is in december 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer en bestaat voor wat betreft de Noordzee uit het Nationaal Waterplan 2016-2021 en de Beleidsnota Noordzee 2016-2021. De grenzen van de kavels zullen onder andere afgestemd worden op (toekomstige) kabels en leidingen, mijnbouwactiviteiten, natuurgebieden, de scheepvaart en de voorziene netten op zee die nodig zijn om de energie naar land te brengen.

Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuw Kader Ecologie en Cumulatie. Het huidige Kader Ecologie en Cumulatie kijkt alleen naar de windparken in Borssele, Hollandse Kust (zuid en noord). In het nieuwe Kader Ecologie en Cumulatie wordt ook de routekaart 2030 opgenomen. In tegenstelling tot het huidige kader Ecologie en Cumulatie, neemt het nieuwe Kader Ecologie en Cumulatie ook de mitigerende maatregelen mee. Op die manier wordt het een belangrijke onderbouwing van de milieueffectrapporten voor de kavelbesluiten.

Stand van zaken

De genoemde drie windenergiegebieden staan op de 'Overzichtskaart olie en gas en beoogde windparken'. Naar aanleiding van het nationaal waterplan 2016-2021 is de studie 'Offshore windturbinezorg en veilige helicopteroperatie' uitgevoerd. Voor de windenergiegebieden Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) is de studie 'Helicopter accessibility of oil & gas platforms near the offshore wind farm sites Hollandse Kust (zuid en noord)' opgesteld.

Voor het platform Q4C is nog een aanvullende studie gedaan naar aanleiding van het gewijzigde kavel V:'Accessibility Q4C re-design wind farm HKN, Update impact accessibility platform Q4C relating to redesign HKN'.

Voor de routekaart 2030 is een voorafgaande studie naar de bereikbaarheid van mijnbouwplatforms uitgevoerd: 'Report- Helicopter accessibility new designated wind farm zones (Final)'. Dezelfde onderzoeksmethode is nu ook toegepast voor de voorziene kavels in windenergiegebieden Hollandse Kust (west), Ten noorden van de Waddeneilanden en IJmuiden Ver in het rapport: Helicopter accessibility “Hollandse Kust (west)”, “IJmuiden Ver” and “Ten noorden van de Waddeneilanden”.

Daarnaast is onderzoek gedaan naar de vermogensdichtheid van toekomstige windparken; Optimal wind farm power density analysis for future offshore wind farms. Per windenergiegebied wordt naar kavels met meer en minder MW/km2 gekeken. De studies ‘Study into levelised Cost of Energy of variants for wind farm site boundaries of Hollandse Kust (west), Ten Noorden van de Waddeneilanden and IJmuiden Ver’ en ‘Study into levelised Cost of Energy of variants for wind farm site boundaries of Hollandse Kust (west)’ hebben dit, aangevuld met memo’s over de ‘Levelized Cost of Energy of variant 8.2 for Hollandse Kust (west)’ en ‘Wake effects of three modified versions of TNW variant 2’ in kaart gebracht.

Voorgeschiedenis

Op 27 maart 2018 is de routekaart voor de windparken op zee die in de periode 2024-2030 gebouwd worden, in een brief aan de Tweede Kamer gezonden. Als bijlage bij deze brief zat een kaart. Hierop zijn aangegeven: de bestaande windparken (rood), de windenergiegebieden van de routekaart 2023 (blauw), de windenergiegebieden van de routekaart 2030 (groen) en overige al aangewezen windenergiegebieden (geel). *NH is het windenergiegebied ten noorden van de scheepvaartkruising North Hinder.

In de routekaart van 27 maart 2018 is in de uitvoeringsagenda opgenomen dat het kabinet nu begint met de werkzaamheden voor de verdere uitwerking, voorbereiding en uitvoering ervan. Belangrijkste eerste activiteiten daarin betreffen onder andere de verkaveling van de windenergiegebieden en een actualisatie van het Kader Ecologie en Cumulatie voor de windparken op zee, waarin ook de routekaart 2030 wordt opgenomen.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?