Regelingen per fase van het innovatietraject

Gepubliceerd op:
18 mei 2020
Laatst gecontroleerd op:
3 november 2020

RVO ondersteunt de industrie om de omslag naar CO2-neutraal te maken. Dat doen we bijvoorbeeld met onze subsidies voor milieu-innovatie en energiebesparing.

Op deze pagina vindt u de meest relevante regelingen per ondernemingsfase in een overzicht.

Fase 1: fundamenteel onderzoek

Fundamenteel onderzoek draait om het vrije wetenschappelijk onderzoek, gericht op het opdoen van radicaal nieuwe kennis of bouwen aan baanbrekende nieuwe inzichten. Bij fundamenteel onderzoek staat kennisontwikkeling centraal, zonder dat er concrete toepassingen mee beoogd worden.

WBSO

Als uw bedrijf ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert, kunt u misschien gebruikmaken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van uw R&D-project.

Fase 2: onderzoek en ontwikkeling

In de onderzoek- en ontwikkelingsfase (R&D) wordt het inzicht in specifieke problemen vergroot door onderzoek. Nieuwe kennis wordt opgedaan om er nieuwe of verbeterde producten en processen mee te ontwikkelen. Op basis van deze kennis kan aan een prototype gewerkt worden.

Pilotprojecten vormen het sluitstuk van onderzoek en ontwikkeling. Zij vormen de overgang naar de demonstratiefase. Een nieuwe technologie wordt getest en verbeterd in een proefopstelling die representatief is voor het functioneren in de praktijk.

MOOI

De regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) kan ondersteuning bieden wanneer u samen met andere partijen op zoek gaat naar integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen. De regeling richt zich op projectenontwikkeling voor wind op zee, hernieuwbare elektriciteit op land, gebouwde omgeving en de industrie.

Topsector Energiestudies Industrie

Wilt u als ondernemer in de industrie de haalbaarheid onderzoeken van een energie-innovatieproject, dat kosteneffectief CO2-emissies reduceert? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de regeling Topsector Energiestudies Industrie.

TSE Industrie

U komt in aanmerking voor de regeling TSE Industrie als uw bedrijf de mogelijkheden voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten onderzoekt. Deze mogelijkheden moeten uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing in een betekenisvolle industriële sector in Nederland hebben.

PPS-toeslag

Verwacht u een geldelijke bijdrage van private partijen om de kosten van onderzoek en ontwikkeling te dekken? Dit kan PPS-toeslag opleveren. De PPS-toeslag is aanvullend op een private cash R&D-bijdrage van een bedrijf aan een onderzoeksorganisatie. Voor iedere euro private cash R&D-bijdrage, legt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat er € 0,30 bij aan PPS-toeslag. Die PPS-toeslag moet weer ingezet worden voor R&D.

Fase 3: demonstratie

De R&D-fase vloeit via pilotprojecten over in de demonstratiefase. In de demonstratiefase wordt een techniek in de praktijk toegepast door een eindgebruiker. De techniek zal ook na afloop van het project in het proces in gebruik blijven.

DEI+

De regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is voor ondernemers die ondersteuning kunnen gebruiken bij pilot- en demonstratieprojecten op het gebied van hernieuwbare energiebronnen. Deze projecten moeten zich richten op energie-innovatie en -efficiëntie, hernieuwbare energie, lokale infrastructuur, CO2-reducerende maatregelen en aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

DEI+ CE (Circulaire Economie)

Is uw bedrijf op zoek naar manieren om grondstoffen langer en hoogwaardiger te gebruiken? Dan kan de regeling DEI+ Circulaire Economie hierbij helpen. Onder deze regeling vallen recycling en hergebruik van afval, reparatie, en het gebruik van biobased grondstoffen, waarbij sprake is van CO2-reductie. Bij biobased grondstoffen gaat het alleen om pilotprojecten.

Hernieuwbare energie

Om gebruik te maken van de subsidie Hernieuwbare Energie bent u aantoonbaar bezig met vernieuwende projecten die leiden tot (aanvullende) duurzame energieproductie in 2030.

Fase 4: opschaling en marktintroductie

Het ontwikkelde product is marktrijp. In deze fase wordt de techniek grootschaliger geproduceerd en geïntroduceerd in de markt.

VEKI

Wilt u als ondernemer CO2-besparende maatregelen nemen, waarvan de werking is bewezen, maar worden er te hoge investeringskosten verwacht? Dan komt u misschien in aanmerking voor de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie. De terugverdientijd moet langer dan 5 jaar zijn.

MIA\VAMIL

Als u als ondernemer fiscaal voordelig wilt investeren in milieuvriendelijke technieken, dan kan de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) daarbij helpen. U komt hiervoor in aanmerking als u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat en voldoet aan de daarin gestelde eisen.

EIA

Als u als bedrijf investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie, kunt u misschien fiscaal voordeel behalen. U kunt fiscale aftrek krijgen voor investeringen die duidelijk op de Energielijst zijn omschreven. De Energie-investeringsaftrek (EIA) levert gemiddeld 11% voordeel op.

SDE+(+)

De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) richt zich op ondernemers die hernieuwbare energie gaan produceren. Omdat het gebruik van hernieuwbare energie meer kost, biedt deze regeling ondersteuning. Er zijn 6 categorieën die in aanmerking komen: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering) en zon.

Vragen over deze regelingen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?