Veelgestelde vragen Aardgasvrije wijken

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen over Aardgasvrije wijken. Ze zijn relevant voor alle betrokkenen. De antwoorden werken we doorlopend bij met ontwikkelingen en nieuwe inzichten.

FAQ

Waarom wil de overheid af van aardgas?

De overheid stuurt op CO2 reductie. Dat staat in de Energieagenda. Aardgas is een belangrijke bron van de CO2 uitstoot in Nederland. Daarom wil de overheid het gebruik van aardgas sterk verminderen. Dat doet ze door energiebesparing, duurzaam opgewekte elektriciteit en duurzame warmte te stimuleren. De omslag van aardgas naar duurzame toepassingen vereist een forse inspanning van burgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke en organisaties.

Tegelijkertijd levert het de Nederlandse maatschappij ook een aantal belangrijke voordelen op. Door minder aardgas te gebruiken ontstaat een gezondere leefomgeving zonder uitstoot van CO2.  De verbranding van aardgas leidt tot klimaatproblemen. Schadelijke stoffen komen daarbij vrij.

Daarnaast is Nederland afhankelijk van energie en warmte. De beschikbaarheid van fossiele brandstoffen is eindig. We kunnen niet tot het laatste moment wachten. We moeten voor alternatieven zorgen. Daarom zet de Rijksoverheid nu de ontwikkeling in gang die nodig is.

Welke technieken zijn alternatieven voor aardgas voor de verwarming van woningen en gebouwen?

Er zijn 3 hoofdrichtingen in alternatieven voor aardgas:

  • Duurzame warmte en restwarmte (tijdens de transitie) via Warmtenetten
  • all-electric oplossingen (vaak met een warmtepomp)
  • hernieuwbaar gas

Binnen deze hoofdrichtingen zijn nog vele samenstellingen denkbaar. Energiebesparing is in alle gevallen belangrijk. Bij elektrische oplossingen is een goede isolatie zelfs onontbeerlijk voor het goed functioneren van het systeem. Welke oplossing je kiest is afhankelijk van de gebouwen zelf en de mogelijkheden die de omgeving biedt.

Bekijk de mogelijkheden op:

hoe kan ik als gemeenten verschillende alternatieven voor aardgas in kaart brengen en tegen elkaar afwegen?

Er zijn in de afgelopen jaren verschillende tools ontwikkeld. Gemeenten kunnen die gebruiken om de omslag van aardgas naar alternatieve warmtevoorziening te maken. Het 'kader voor afwegingsprocessen warmtetransitie' dat onder de warmtetafel is ontwikkeld geeft een basisoverzicht van stappen. Gemeenten kunnen die doorlopen om tot een gewogen keuze voor duurzame warmtevoorziening te komen.

Andere tools op hun beurt ondersteunen de verschillende stappen die in dit kader genoemd zijn. Gemeenten gebruiken bijvoorbeeld de energieatlas. Ze gebruiken de warmte-koudekaarten daarin om de huidige situatie in kaart te brengen. Ze krijgen daarmee inzicht in mogelijke alternatieven.

Rekenmodellen zijn daarnaast ook belangrijke hulpmiddelen. Daarmee kunnen gemeenten nagaan waar welke alternatieven voor aardgas in een gemeente toe te passen zijn. Met deze modellen kunt u de energetische, economische en emissie aspecten van alternatieven voor aardgas berekenen.

Een grote verscheidenheid aan modellen is beschikbaar. Ze worden regelmatig aangepast met nieuwe inzichten. Netbeheer Nederland stelde een toolkit samen die het mogelijk maakt om te bepalen welke rekenmodellen voor een vraagstuk bruikbaar zijn. Per model is een korte toelichting beschikbaar. Modellen zijn vooral geschikt voor een eerste scan. Voor praktische uitvoering moet altijd verder gekeken worden.

Welke subsidies ondersteunen de ontwikkeling naar aardgasvrij?

Er zijn geen subsidies voor het aardgasvrij maken van wijken. De overheid biedt wel financiële ondersteuning voor duurzame warmtetechnieken. Dit zijn:
Kijk ook naar mogelijkheden op de subsidiewijzer van RVO.nl.

Service menu right