Service menu right

Duurzaamheidseisen biomassa

We willen in Europa minder fossiele brandstoffen gebruiken om energie op te wekken. Nederland verbindt zich hieraan. In 2020 willen we van ons energieverbruik 14% duurzaam opwekken. De inzet van bio-energie is daarbij belangrijk.

De biomassa zal wel uit duurzame bronnen moeten komen. Hoe regel je dat? Dit betekent bijvoorbeeld:
  • voor houtige biomassa dat de nieuwe aangroei van nieuwe biomassa geborgd moet zijn;
  • dat de bodemkwaliteit bewaakt wordt;
  • dat de productie en het transport van de biomassa niet mag leiden tot veel broeikasgasemissie.

Europa stelde criteria op voor duurzaamheid van vloeibare biomassa. Voor vaste biomassa adviseert de Europese Commissie lidstaten een eigen duurzaamheidsbeleid te ontwikkelen.

De Europese duurzaamheidseisen voor vloeibare biomassa zijn niet alleen voor biobrandstoffen voor vervoer. Ook zijn er eisen voor vloeibare biomassa om elektriciteit en warmte op te wekken.

Duurzaamheidseisen vloeibare biomassa

Nederland verplicht zich Europees om in 2020 van de hernieuwbare energie 10% te gebruiken voor vervoer. Dat is een eis in de Europese Richtlijn hernieuwbare energie (RED). Nederland legt (net als veel andere lidstaten van de EU) de verplichting neer bij de bedrijven die brandstoffen voor vervoer leveren aan de Nederlandse markt.

Duurzaamheid van vloeibare biomassa

Duurzaamheidseisen vaste biomassa

Voor vaste biomassa adviseert de Europese Commissie lidstaten een eigen duurzaamheidsbeleid te ontwikkelen. In Nederland leidde dat tot duurzaamheidseisen die in SDE-subsidievoorwaarden staan voor de inzet van vaste biomassa. In het bijzonder voor de bij- en meestook in kolencentrales en ook voor de inzet van houtpellets voor industriële stoomproductie >5MW.

Berekenen van broeikasgasemissies

De BioGrace broeikasgas rekentools helpen u bij het berekenen van broeikasgasemissies in bio-energie productieketens. Er zijn 2 tools, BioGrace-I voor biobrandstoffen en BioGrace-II voor elektriciteit, warmte en koeling uit biomassa.

Broeikasgasemissies berekenen

Publicaties

Handvatten voor duurzaamheidsbeleid bio-energie van de Europese Commissie in verschillende publicaties.