Duurzaamheidseisen biomassa

We willen in Europa minder fossiele brandstoffen gebruiken om energie op te wekken. Nederland verbindt zich hier Europees aan. 14% van ons energieverbruik willen we duurzaam opwekken in 2020. De inzet van bio-energie is daarbij belangrijk.

De biomassa zal wel uit duurzame bronnen moeten komen. Daar zijn de overheid, energiebedrijven, NGO’s en andere direct betrokkenen in Nederland het over eens. Maar hoe regel je dat? Dit betekent bijvoorbeeld voor houtige biomassa dat de nieuwe aangroei van nieuwe biomassa geborgd moet zijn. Daarnaast moet de bodemkwaliteit bewaakt worden. Ook mag de productie en het transport van de biomassa niet leiden tot veel broeikasgasemissie et cetera.

Duurzaamheidseisen

Voor vloeibare biomassa gelden Europese duurzaamheidsregels. Voor vaste biomassa adviseert de Europese Commissie lidstaten een eigen duurzaamheidsbeleid te ontwikkelen. Zij geeft hiervoor handvatten in verschillende publicaties. In Nederland leidde dat tot duurzaamheidseisen die in SDE-subsidievoorwaarden staan voor de inzet van vaste biomassa. In het bijzonder voor de bij- en meestook in kolencentrales en ook voor de inzet van houtpellets voor industriële stoomproductie >5MW.

Voor meer kleinschalige vaste biomassa-installaties zijn de duurzaamheidseisen voor vaste biomassa geen subsidievoorwaarde. Een heel aantal bedrijven met dit type installaties rapporteert wel vrijwillig over de door hen ingezette biomassa. Deze rapportage is in te zien op de website van het Platform Bio-energie. Daaruit blijkt dat het merendeel van deze biomassa uit Nederland komt en voor de helft bestaat uit afvalhout en voor een derde uit reststromen van natuur- en landschapsbeheer.

Ook voor lokale biomassastromen zijn duurzaamheidsaspecten van belang. De glastuinbouwsector publiceerde een brochure over de duurzaamheidsaspecten aan lokale biomassastromen.

Duurzaamheidseisen vanuit Europa

In 2014 presenteerde de Europese Commissie de Energiestrategie voor 2030. Hierin heeft bio-energie een belangrijke rol. Ook de duurzaamheid van de te gebruiken biomassa staat opnieuw op de agenda. In het voorjaar van 2016 heeft de Europese Commissie een consultatie gehouden voor het nieuwe duurzaamheidsbeleid.

Berekenen van broeikasgasemissies

De BioGrace broeikasgas rekentools helpen u bij het berekenen van broeikasgasemissies in bio-energie productieketens. Er zijn 2 tools, BioGrace-I voor biobrandstoffen en BioGrace-II voor elektriciteit, warmte en koeling uit biomassa.

Service menu right