Wet- en regelgeving biomassa | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Wet- en regelgeving biomassa

09-07-2020

Biomassa-installaties moeten voldoen aan de Nederlandse wetgeving, zoals de Natuurbeschermingswet en voor uitstootnormen het Activiteitenbesluit. Dit wordt hieronder toegelicht.

Het Activiteitenbesluit kent een eigen omschrijving van biomassa. Biomassa bestaat uit:

  • plantaardig landbouw- of bosbouwmateriaal
  • plantaardig afval van de levensmiddelenindustrie
  • kurkafval
  • A-hout

Andere, meer vervuilde, houtsoorten vallen onder andere regels, omdat er bij verbranding ongewenste stoffen kunnen vrijkomen.

Emissie-eisen

De installaties die op biomassa worden gestookt, vallen onder het Activiteitenbesluit. Er zijn 3 hoofdregels voor de emissie (uitstoot). Deze staan in het Activiteitenbesluit beschreven.

  • Regime van paragraaf 3.2.1 - voor alle stookinstallaties kleiner dan 50 MWth (megawatt thermische energie) en alle brandstoffen. Er zijn wel uitzonderingen.
  • Regime van hoofdstuk 5 paragraaf 5.1.1. - voor de stookinstallaties groter dan 50 MWth.
  • Regime van hoofdstuk 5 paragraaf 5.1.2. - voor de afvalverbrandingsinstallaties zonder vermogensondergrens.

Daarnaast kunnen er in bepaalde gevallen extra eisen in de vergunning worden opgenomen.

Wilt u meer weten over emissieregimes of welke regelgeving voor u van toepassing is? Bekijk dan de website van Infomil.

Het Activiteitenbesluit stelt naast emissie-eisen ook eisen aan de keuring van biomassaketels. Deze keuring moet worden uitgevoerd door een inspecteur. Meer informatie hierover leest u op de website van de Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties (SCIOS).

Vergunning

Gebruikt u houtpellets of hout dat voldoet aan de definitie van biomassa? Als uw stookvermogen kleiner is dan 15 MWth, heeft u geen omgevingsvergunning milieu nodig. Onder het Activiteitenbesluit kunt u volstaan met een melding bij het bevoegd gezag. Installaties groter dan 15 MWth hebben wel een vergunningplicht.

Het verbranden van afval is in principe vergunningplichtig. Het verbranden van biomassa die ook afval is, is echter niet vergunningplichtig. Dit geldt als er sprake is van een nuttige toepassing en het vermogen van de installatie maximaal 15 MWth is. Anders is biomassa afval in de zin van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. U vindt uitgebreide informatie hierover op de website van Infomil.

Voor een installatie groter dan 130 kWth (kilowatt thermische energie) moet de eigenaar/exploitant een bouwvergunning voor een ketelhuis aanvragen, tenzij gebruik gemaakt kan worden van een bestaand ketelhuis. Een biomassaproject kan ook vergunningplichtig zijn op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). Voor informatie hierover kunt u terecht bij de provincie en op het platform Stikstof en Natura 2000.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.