Draagvlak voor duurzame energie

Wilt u voor draagvlak zorgen voor uw lokaal initiatief? Op deze pagina vindt u instrumenten daarvoor.

Duurzame energieopwekking, maatschappelijke acceptatie en lokaal draagvlak zijn onlosmakelijk verbonden. De ruimtelijke inpassing van duurzame energie geeft hoe dan ook veranderingen in de directe leefomgeving van burgers. Het kan gaan om verandering in het landschap en toenemende milieudruk door geur of geluid.

Het betrekken van burgers en samen in gesprek gaan is daarom erg belangrijk. U kunt door burgers onderdeel te maken van het proces:

  • de voor- en nadelen van ontwikkelingen goed afwegen
  • betere keuzes maken voor een locatie of type ontwikkeling
  • een reëel deel van de opbrengsten in het gebied laten terugvloeien. Dan heeft het gebied niet alleen de lasten maar ook de opbrengsten.

Gemeenten

Gemeenten kunnen een stimulerende en regisserende rol vervullen in het ontstaan van draagvlak voor duurzame energie-initiatieven. Draagvlak ontstaat niet vanzelf. Hier is vertrouwen en transparantie cruciaal. En is er eenmaal een begin van draagvlak, dan moet dat ook worden bestendigd.

Dialoog

We willen zo goed mogelijk omgaan met veranderingen in de leefomgeving. Hiervoor is draagvlak nodig. U wilt dat een grote groep mensen uw duurzame initiatief steunt en omarmt. Gezamenlijk kunt u kijken om uw project dragelijker te maken voor iedereen. Daarvoor is dialoog nodig. Burgers willen betrokken zijn en tijdig en goed geïnformeerd worden. Burgers willen participeren.

Instrumenten

Er zijn een hoop instrumenten beschikbaar zoals omgevingsmanagement strategieën en design gaming methoden. RVO.nl heeft daarvoor 2 instrumenten beschikbaar.

  • De wegwijzer 'Draagvlak voor duurzame energie' bevat tips en hulpmiddelen voor gemeenten om het tot stand brengen van duurzame energieprojecten te ondersteunen. Gemeenten die het traject voor de totstandkoming van duurzame energie-initiatieven instappen kunnen de tool gebruiken. Wij zijn benieuwd naar uw reactie op deze wegwijzer en nodigen u uit een korte vragenlijst in te vullen.
  • Naast deze digitale wegwijzer is er een handreiking die de rol van decentrale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven in beeld brengt. Rijkswaterstaat ontwikkelde deze in samenwerking met RVO.nl, Hier Klimaatbureau en de milieufederaties. In de handreiking omschrijven zij de verschillende rollen die een gemeente kan innemen bij lokale duurzame energie-initiatieven.

Service menu right