Wet- en regelgeving Lokale energie-initiatieven

Op deze pagina vindt u informatie over relevante wetgeving en regelingen voor lokale energie-initiatieven.

Salderingsregeling

U mag achter de meter opgewekte duurzame elektriciteit verrekenen met van het net afgenomen elektriciteit. Dat voorkomt de betaling van variabele elektriciteitskosten. Relevante wetsteksten zijn Wet belastingen op milieugrondslag, artikel 50 waarin staat wanneer u mag salderen. Dit artikel is gebaseerd op Artikel 31c van de Elektriciteitswet.

Uit de evaluatie van de salderingsregeling in 2016 blijkt dat steeds meer huishoudens zelf duurzame energie (willen) opwekken bijvoorbeeld via zonnepanelen. Ze maken daarbij gebruik van de salderingsregeling. Door innovaties worden de panelen steeds efficiënter en ook steeds goedkoper.

De salderingsregeling beweegt niet mee met deze ontwikkelingen. In het regeerakkoord is daarom afgesproken dat de huidige regeling een andere vorm krijgt. Er wordt gewerkt om de nieuwe regeling vanaf 2021 van start te laten gaan. Dit staat in de Kamerbrief van 28 januari 2019.

Er vindt onderzoek plaats naar verschillende varianten voor een verantwoorde wijze van ondersteuning van lokale hernieuwbare energie. Naast een terugleversubsidie zijn nu ook andere alternatieve stimuleringsvormen in onderzoek. 

Postcoderoosregeling

Vanuit de belastingwetgeving bestaat de mogelijkheid om minder energiebelasting te betalen via de postcoderoos. Relevante wetsteksten zijn:

Juridische aspecten grondposities

Coöperaties vinden het vaak lastig om geschikte locaties voor energieprojecten te krijgen. Overheidsinstanties kunnen coöperaties hierbij ondersteunen. We ondersteunen ze bij de verkenning van de juridische mogelijkheden om grondlocaties voor duurzame energie opwekking te krijgen.

Service menu right