Warmtenetten

Met een warmtenet verbindt u de warmtebron en de gebruiker van die warmte. Een warmtenet is meer dan alleen een systeem van leidingen. Ook regel- en opslagsystemen en voorzieningen voor bijstook vallen hieronder. Een warmtenet is mogelijk op wijk-, stad- of regioniveau, maar ook voor een enkel gebouw (blokverwarming).

Toepassingen

De meest bekende warmtenetten hebben water als transportmiddel. Deze systemen voeden gangbare verwarmingssysteem voor ruimteverwarming in gebouwen met warm water (90-70oC). Een lagere toevoertemperatuur is mogelijk. Dat is afhankelijk van hoe energiezuinig het gebouw is. In de industrie kunt u ook warmtenetten toepassen. Warmte van hogere temperatuur wordt uitgewisseld bijvoorbeeld via stoom.

Slaagkans

Als u een warmtenet wil bouwen is het vertrekpunt belangrijk. Is er sprake van nieuwe gebiedsontwikkeling zonder infrastructuur? Als er bestaande infrastructuren zijn, vraagt dit extra inspanning. U heeft dan concurrentie met het bestaande gasnet en andere voorzieningen. Een hoge kans van slagen hebben warmtenetten op locaties waar vraag en aanbod samen aanwezig zijn. Bijvoorbeeld in industriegebieden, dichtbebouwde woonkernen en glastuinbouwgebieden.

Combinatie met koudenetten

Naast warmtenetten neemt voor gebouwen ook de vraag naar koude toe. Dit kunt u via een koudenet leveren. Het kan zeer efficiënt zijn om beide netten samen te voegen. Dit kunt u zeker doen in situaties waarin u de aanleg kunt combineren.

Toekomstige ontwikkelingen

In bestaande netten wordt nu nog vooral warmte van elektriciteitscentrales en afvalverbranders gebruikt. Steeds vaker vervangen de fossiele bronnen duurzame bronnen, zoals bio-energie en aardwarmte. Warmtenetten worden steeds vaker door meer dan één warmtebron gevoed om de afhankelijk te verminderen. Daarnaast wordt gewerkt aan 'slimme' netten. Daarbij wordt vraag en aanbod van verschillende gebruikers afgestemd op de beschikbaarheid van de warmte en koude. Dat gebeurt voor een deel door de warmtebuffers in het warmte- en koudenet in te passen.

Wilt u de mogelijkheden voor uw situatie onderzoeken?

Inspiratie opdoen?

  • Wilt u ideeën opdoen over de inzet van warmtenetten? Kijk dan bij de praktijkverhalen.
  • Wilt u in contact komen met bedrijven, overheden en instellingen die de uitstoot van broeikasgassen willen verminderen. In het bijzonder met collectieve warmte- en koudenetten fossiele energie. Ga naar het platform van Stichting Warmtenetwerk.
  • Verschillende regio’s werken actief aan de toepassing en uitbreiding van warmtenetten. Bijvoorbeeld door het Programmabureau warmte Koude Zuid Holland en de Metropoolregio Amsterdam.
  • De ontwikkeling van warmtenetten worden gestimuleerd met verschillende Green Deals.

Meer weten?

Wilt u uw warmtevoorziening verduurzamen? Lees hier meer over op Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW).

Service menu right