Wet- en regelgeving warmte

Warmte leveren via een warmtenet? Gebruik maken van bodemenergie of aardwarmte? Bij de keuze voor bepaalde technologieën kunt u te maken krijgen met specifieke wetgeving. Ook andere wetten en regels hebben een relatie tot warmte.

Specifieke wetgeving

Warmtewet:

De Warmtewet regelt sinds 2014 de levering van warmte aan consumenten en midden- en kleinbedrijf voor aansluitingen tot 100kW. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet toe op de uitvoering van de warmtewet. De warmtewet is geëvalueerd in 2016 en wordt aangepast. Zie hiervoor de consultatie over de warmtewet.

  • Leveranciers van warmte moeten een vergunning hebben of zich melden bij de ACM.
  • Consumenten kunnen meer informatie vinden bij ConsuWijzer.

Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

Het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen bepaalt de regels voor de bodemenergiesystemen als aardwarmte op een diepte tot 500 meter wordt gebruikt. Het besluit maakt onderscheid tussen open systemen (warmte- en koudeopslagsystemen) en gesloten bodemenergiesystemen (bodemwarmtewisselaars). Kijk voor meer informatie op Wet- en regelgeving bodemenergie/aardwarmte.

Mijnbouwwet

De Mijnbouwwet is van toepassing als aardwarmte van een diepte van meer dan 500 meter onder het aardoppervlak gewonnen wordt. Het is verboden zonder toestemming van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aardwarmte op te sporen of te winnen. Kijk voor meer informatie op www.nlog.nl.

Nieuwe Omgevingswet

Een wet die in de toekomst een belangrijke rol gaat vervullen is de Omgevingswet.

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2019 in werking. Deze wet bundelt 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem 'eenvoudig beter' maken.

Algemene wetgeving

  • Wet belastingen op milieugrondslag: Deze wet regelt onder andere de hoogte van de energiebelasting.
  • Gaswet: Deze wet omvat regels voor transport en levering van gas.
  • Elektriciteitswet: Deze wet reguleert en stuurt wie welke aansluiting krijgt en de voorwaarden hiervoor gelden.
  • Bouwbesluit: Voor nieuw te bouwen of te verbouwen bouwwerken staan in dit besluit voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Inclusief voorschriften over de aansluitplicht/uitzonderingen bij warmtenetten.
  • Woningwaarderingsstelsel (WWS) en Energie Prestatie Vergoeding (EPV): de WWS is een systeem om een redelijke huurprijs voor een woning vast te stellen. De EPV stelt de verhuurders in staat een extra vergoeding met huurders af te spreken bij extra energie investeringen.
  • Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON): Deze wet regelt het beheer en eigendom van energienetwerken en de verdeling van verhoogde kosten voor netbeheer over de afnemers.

Internationale wetgeving

Bij de toepassingsmogelijkheden van restwarmte uit de industrie kan het EU Emissions Trading System (EU-ETS) van invloed zijn. Voor een aantal specifieke warmteprojecten is het ETS-effect globaal uitgewerkt in het rapport Warmtestromen binnen EU-ETS.

Voor meer informatie verwijzen we naar de EU-ETS regelgeving, gidsdocumenten en de Nederlandse Emissie autoriteit (NEa) met de Leidraad toewijzing emissierechten 2013-2020 Nieuwkomers en veranderingen.

Service menu right