Verkenning restwarmtebenutting

Wilt u weten of u beschikbare restwarmte nuttig kunt inzetten? RVO.nl ontwikkelde de 'Verkenning restwarmtebenutting'. Hiermee kunnen partijen rond een restwarmtebron gestructureerd met elkaar in gesprek komen over de warmteafzetmogelijkheden.

Het instrument geeft een inschatting van mogelijke interessante benutting van restwarmte. Daarna kan een haalbaarheidsberekening op maat volgen.

Spreadsheetfilter en handleiding

De Verkenning restwarmtebenutting bestaat uit een spreadsheetfilter in Excel en een handleiding. Het spreadsheetfilter filtert mogelijke benuttingsopties aan de hand van vragen over de warmtebron, mogelijke warmteafnemers en het eventuele transport- en distributienet daartussen. Drie toepassingsmogelijkheden komen aan de orde: terugwinning van restwarmte binnen het eigen bedrijf, levering aan een ander bedrijf en levering aan de gebouwde omgeving.

De handleiding geeft een nadere toelichting bij het gebruik van het spreadsheetfilter.

Advies voor gebruik

  • De Verkenning is bedoeld voor de initiatie-fase van warmteprojecten.
  • De Verkenning is geschikt voor eenvoudige cases (warmte-uitwisseling van 1 warmtebron naar 1 warmte-afnemer).
  • De Verkenning is een hulpmiddel om het gesprek over restwarmtebenutting aan te gaan. Er worden zowel vragen gesteld over de warmtebron als over mogelijke warmte-afnemers in de omgeving. De Verkenning kan daarom het beste samen worden ingevuld door het bedrijf met de warmtebron en bijvoorbeeld de gemeente, met kennis van ontwikkelingen in de omgeving.
  • Het wordt aangeraden bij het invullen van de Verkenning een kaart van de omgeving van de warmtebron te raadplegen, om te zien welke mogelijke warmte-afnemers er in de buurt zijn. Dit kan bijvoorbeeld op de WarmteAtlas Nederland.
  • De Verkenning geeft een eerste inschatting of restwarmtebenutting interessant kan zijn. Het geeft aan of nader onderzoek naar restwarmtebenutting zinvol is.

Service menu right