Wet- en regelgeving warmte | RVO.nl

Service menu right

Wet- en regelgeving warmte

25-11-2020

Aan de slag met verduurzamen van de warmtevoorziening met bodemenergie/aardwarmte? Warmte leveren via een warmtenet? Bij de keuze voor bepaalde technologie├źn kunt u te maken krijgen met specifieke wetgeving. Ook andere wetten en regels hebben een relatie tot warmte.

Voor de energietransitie is het noodzakelijk dat ook wet- en regelgeving wordt herzien. De Wetgevingsagenda energietransitie omvat de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet windenergie op zee en de Mijnbouwwet. Doel is de wetten gereed te maken voor de transitie naar een CO2-arme energievoorziening.

Specifieke wetgeving

Warmtewet

De Warmtewet regelt sinds 2014 de levering van warmte aan consumenten en midden- en kleinbedrijf voor aansluitingen tot 100 kW. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet toe op de uitvoering van de warmtewet. De warmtewet is in 2018 weliswaar herzien, maar nog niet ingevoerd.

  • Leveranciers van warmte moeten een vergunning hebben of zich melden bij de ACM.
  • Consumenten kunnen meer informatie vinden bij ConsuWijzer.

Wijziging gasaansluitplicht

Per 1 juli 2018 is de Gaswet veranderd. Hierdoor krijgen nieuwe gebouwen geen gasaansluiting meer. Dit komt door een verandering van de gasaansluitplicht. De wetswijziging heeft invloed op nieuwe gebouwen waarvan de bouwvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018. Deze verandering geldt voor alle kleinverbruikers (max 40 m3 gas/uur), zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen. Bij zwaarwegende redenen van algemeen belang is een uitzondering mogelijk. Meer uitleg vindt u in de factsheet onder downloads.

Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

Het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen bepaalt de regels voor debodemenergiesystemen tot een diepte tot 500 meter. W Het besluit maakt onderscheid tussen open systemen (warmte- en koudeopslagsystemen) en gesloten bodemenergiesystemen (bodemwarmtewisselaars). Meer informatie vindt u op Wet- en regelgeving bodemenergie/aardwarmte.

Mijnbouwwet

De Mijnbouwwet is van toepassing als aardwarmte van een diepte van meer dan 500 meter onder het aardoppervlak wordt gewonnen. Het is verboden zonder toestemming van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aardwarmte op te sporen of te winnen. Kijk voor meer informatie op www.nlog.nl.

De Mijnbouwwet is ook van toepassing op de aardgaswinning en wordt aangepast met het oog op het minimaliseren van de gaswinning in Groningen.

Nieuwe Omgevingswet

Een belangrijke toekomstige wet is de Omgevingswet.

De Omgevingswet treedt naar verwachting 1 januari 2022 in werking. Deze wet bundelt 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem 'eenvoudig beter' maken.

Algemene wetgeving

Bij het verduurzamen van een gebouw krijgt u te maken met wetten en regels. Dit betreft onder meer het Bouwbesluit, EPC-eis en het energielabel. Voor de huursector kan het Woningwaarderingstelsel (WWS) en de Energie Prestatie Vergoeding (EPV) relevant zijn. In de toekomst gaan de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) eisen gelden. Meer informatie vindt u op wetten en regels voor gebouwen.

Andere wetgeving die van belang is betreft onder andere:

  • Wet belastingen op milieugrondslag: regelt onder andere de hoogte van de energiebelasting
  • Gaswet: omvat regels voor transport en levering van gas
  • Elektriciteitswet: reguleert en stuurt wie welke aansluiting krijgt en de voorwaarden hiervoor gelden. Specifiek met het oog op het opwekken van duurzame elektriciteit is er een experimentenregeling binnen de elektriciteitswet.
  • Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON): regelt het beheer en eigendom van energienetwerken en de verdeling van verhoogde kosten voor netbeheer over de afnemers

Meer informatie over wetgeving is te vinden op www.wetten.nl

Internationale wetgeving

Veel van onze Nationale wetgeving is gekoppeld aan Europese wetgeving. In relatie tot verduurzaming van de warmtevoorziening zijn relevant:

Bij de toepassingsmogelijkheden van restwarmte uit de industrie kan het EU Emissions Trading System (EU-ETS) van invloed zijn. Voor een aantal specifieke warmteprojecten is het ETS-effect globaal uitgewerkt in het rapport Warmtestromen binnen EU-ETS.

Voor meer informatie verwijzen we naar de EU-ETS regelgeving, gidsdocumenten en de Nederlandse Emissie autoriteit (NEa) met de Leidraad toewijzing emissierechten 2013-2020 Nieuwkomers en veranderingen. Met het oog op de vierde handelsperiode 2021-2030 zullen er hervormingen plaatsvinden in het EU ETS. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Nederlandse Emissie autoriteit (NEa).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.