Windenergie op land | RVO.nl

Service menu right

Windenergie op land

13-07-2021

Heeft u plannen om een windpark te ontwikkelen? Wilt u weten aan welke regels u moet voldoen en of welke subsidies er zijn? Op deze pagina vindt u meer informatie over de ontwikkeling van windenergie.

Windenergie op land is op dit moment een van de goedkoopste en meest efficiënte bronnen van duurzame elektriciteit en daarmee onmisbaar in de omvorming naar een duurzaam energiesysteem. Daarom gaat windenergie een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse doelstelling om in 2030 de CO2-uitstoot met ten minste 49% terug te dringen. Dit gebeurt onder andere met windparken op zee én op land.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2030 in ieder geval 35 TWh duurzame elektriciteit opwekt met hernieuwbare bronnen zoals wind en zon. Ons land is opgedeeld in 30 regio’s die ieder hun eigen Regionale Energiestrategie (RES) opstellen. Hierin staat welke bijdrage iedere regio gaat leveren aan deze landelijke doelstelling en hoe ze dat gaan realiseren. Vanuit het Nationaal Programma RES vindt ondersteuning van de regio’s plaats.

Eind 2020 was bijna 4.200 MW windvermogen operationeel in Nederland. Maar ook nu wordt door heel Nederland gewerkt aan nieuwe windprojecten. Wij rapporteren de voortgang van deze projecten in de jaarlijkse monitor Wind op Land.

Subsidies en financiering

Het ontwikkelen van een windpark brengt veel kosten met zich mee. Het ontwikkeltraject kost tijd en vraagt om vele onderzoeken, ruimtelijke procedures, overleg met omwonenden en andere belanghebbenden. Dan zijn er nog de bouwkosten van het windpark, de aanschaf van de windturbines, de netinpassing en de kosten van beheer en onderhoud als het windpark eenmaal draait.

Meer over Subsidies en financiering windprojecten

Uitspraak Raad van State

Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak over de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid. Deze uitspraak heeft gevolgen voor het toepassen van de algemene regels voor windturbines in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

Meer over de uitspraak en gevolgen op onze pagina Nationaal beleid.

Monitoring Wind op Land

De Monitor Wind op land 2020 beschrijft per provincie de voortgang van windenergie op land. Deze monitor - die wij jaarlijks uitbrengen - is een belangrijk hulpmiddel waarmee de stand van zaken bij het behalen de nationale en provinciale doelstellingen inzichtelijk worden gemaakt.

De monitor brengt per provincie de voortgang van projecten in kaart. Daarbij signaleren we knelpunten en belemmeringen op weg naar realisatie. Ook geeft de monitor inzicht in (ontwikkeling van) het windbeleid per provincie. Een samenvatting van de laatste monitor Wind op land is weergegeven in onderstaande infographic.

Wind op land. Realisatie 2020 en verwachting 2023.

peildatum 31/12/2020

Windenergie in Nederland 2020, gerealiseerd en in voorbereiding

  • Gerealiseerd: 4.177 MW
  • Bouw in voorbereiding: 2.783 MW
  • Voortraject, RO- & Vergunningsfase: 900 MW
Provinciale doelstelling (in MW) per provincie met inschatting realisatie in 2020, eind 2023 en na 2023  
ProvincieDoelstellinginschatting realisatie
in 2020
inschatting realisatie
uiterlijk eind 2023
inschatting realisatie
na 2023
     
Friesland530,5 MW37%63%0%
Groningen855,5 MW77%22%1%
Drenthe285,5 MW17%78%5%
Flevoland1.390,5 MW82%18%0%
Overijssel85,5 MW78%10%12%
Noord-Holland685,5 MW94%6%0%
Utrecht65,5 MW52%0%48%
Gelderland230,5 MW66%34%0%
Zuid-Holland735,5 MW60%35%5%
Zeeland570,5 MW92%8%0%
Noord-Brabant470,5 MW45%39%6%
Limburg95,5 MW22%78%0%

 

Bron: Monitor Wind op Land 2020
Zie voor meer informatie over de voortgang in de provincies: de Monitor Wind op Land 2020 op Rijksoverheid.nl

Vermogen windparken

De monitor wind op land 2020 laat zien in hoeverre de doelstelling van 6.000 MW wind op land, uit het Energieakkoord (2013), in 2020 is gehaald. Ook wordt vermeld in welke fase de overige windprojecten zich bevinden.

Eind 2020 stellen wij vast dat bijna 4.200 MW windvermogen operationeel is (CertiQ-verklaring is afgegeven). Samen met de projecten die nu nog in voorbereiding zijn en binnenkort gebouwd worden, wordt ervan uit gegaan dat operantioneel windvermogen eind 2023 op 6.665 MW kan uitkomen.

NB: De (recente) uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 en de gevolgen voor het toepassen van de algemene regels voor windturbines in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling kan leiden tot bijstelling van de hierboven genoemde prognoses. Een nieuw beeld over de voortgang zullen we presenteren in de volgende editie van de Monitor Wind op Land, die voor de zomer van 2022 wordt verwacht.

Versnellingspakket

Afgesproken is dat het restant van de doelstelling, het deel dat eind 2020 niet gereed is, te verdubbelen en te zorgen dat dit voor het eind van 2023 operationeel is. Het aandeel boven 6.000 MW (verdubbelingsopgave) is techniekneutraal en mag dus ook met bijvoorbeeld zonne-energie worden opgewekt. Dit wordt ook wel het versnellingspakket genoemd.

Deze projecten dragen namelijk bij aan de doelstelling voor 2030 (CO2-reductie van 49%) en worden dus versneld uitgevoerd als ze eind 2023 gereed zijn.

Eind 2023 zal ruim 1.800 MW (Netto) van de niet eerder gerealiseerde provinciale doelstellingen alsnog operationeel moeten zijn. De omvang van het techniekneutrale versnellingspakket eind 2020 is door RVO bepaald op 1.184 MW, na aftrek van (sinds 2017) vertraagde RCR-projecten en verrekening van tijdelijke saneringseffecten.

Download:

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.