Service menu right

Gemeentelijk beleid Windenergie op land

De gemeente is een belangrijke schakel in de ontwikkeling van duurzame energie. Ruimtelijk beleid, lokale betrokkenheid en duurzame energieprojecten: op gemeentelijke niveau komt het allemaal samen.

De meeste gemeenten stellen duurzaamheidsbeleid vast en nemen daarin doelen op voor duurzame energie. Hoe de doelen worden behaald, staat in een actieplan.

Rollen gemeente: beleidsmaker en bevoegd gezag

Bij grotere opgaven kan de gemeente een ruimtelijke visie opstellen die inzicht geeft in geschikte en ongeschikte locaties voor windenergie. Naast haar duurzaamheidsbeleid kan een gemeente in bestemmingsplannen gebieden aanwijzen als mogelijke locaties voor windmolens. Ten slotte is de gemeente vaak het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning verleent voor de bouw van een windpark of voor afwijken van het bestemmingsplan.

Een gemeente kan besluiten tot het voeren van een gemeentelijke coördinatieregeling (GCR). Coördinatie van alle besluiten die nodig zijn voor een ruimtelijk project in één GCR-procedure (tot en met het beroep bij de rechter) kan bijdragen aan een transparante en bondige besluitvormingsprocedure voor de betrokken stakeholders en omgeving.

Financiële en planparticipatie

De gemeentelijke overheid staat als bestuurslaag het dichtst bij haar inwoners en is daarom het beste in staat om lokale betrokkenheid bij windprojecten te stimuleren. Allereerst heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om haar inwoners vroegtijdig en betekenisvol te betrekken bij de ruimtelijke besluitvormingsprocedure.

Daarnaast kan de gemeente ervoor zorgen dat een deel van de opbrengsten van een windpark 'onder de molen' landen. Dit kan door voorwaarden te stellen in beleid of ruimtelijke visie of door afspraken over participatie vast te leggen in een anterieure overeenkomst (grondexploitatieovereenkomst om een exploitatieplan vast te stellen) met de projectontwikkelaar.

De gemeente kan ook eigen gronden uitgeven voor een windproject en bij de uitgifte voorwaarden stellen aan de manier waarop inwoners worden betrokken bij de ontwikkeling. De gemeente kan zelfs besluiten om een windplan in eigen beheer te ontwikkelen. De handleiding Aanbesteding door gemeenten van windmolens en Locaties voor energiecoöperaties geeft inzicht in de mogelijkheden.

Meer weten?