Service menu right

Nationaal beleid Windenergie op land

Windenergie is een cruciale pijler onder het Nederlandse klimaatbeleid. In 2013 hebben meer dan 40 organisaties - overheid, werkgevers, vakbeweging en natuur- en milieuorganisaties - in het Energieakkoord voor Duurzame Groei afgesproken dat 14% van onze energievoorziening in 2020 uit hernieuwbare bronnen komt. En in 2023 groeit dat aandeel tot 16%.
 
Het Rijk en de provincies hebben deze doelstelling vertaald in een taakstelling om in 2020 in totaal 6.000 MW windvermogen te realiseren. Deze afspraak is opgenomen in de Structuurvisie Wind op Land (SVWoL) die in 2014 is vastgesteld door het kabinet. Voor windparken van minimaal 100 MW zijn elf gebieden aangewezen waarvoor het Rijk bevoegd gezag is en de vergunning verleent.
 
De provincies zijn verantwoordelijk voor het reserveren van ruimte voor windparken tot 100 MW. RVO.nl houdt in de jaarlijkse Monitor wind op land de voortgang van de afspraken bij.
Na 2020 houdt het klimaatbeleid niet op. In de Energieagenda zet het kabinet de hoofdlijnen van het toekomstige energiebeleid uiteen. Het toekomstige beleid stuurt op een drastische beperking van CO2-uitstoot naar bijna nul in 2050, om zodoende aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs te voldoen.
 

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *