Service menu right

Provinciaal beleid Windenergie op land

Het Rijk en het IPO maakten afspraken over de verdeling van 6.000 MW over de provincies. Onderstaande tabel uit de Windmonitor toont het aantal megawatt per provincie en hoe ver zij zijn met de realisatie.

Stand van zaken opgesteld vermogen eind 2017

Provincie
Vermogen
Afspraak IPO-Rijk
Utrecht34,1 MW65,5 MW
Overijssel42,5 MW85,5 MW
Limburg12,3 MW95,5 MW
Gelderland82,4 MW230,5 MW
Drenthe21,2 MW285,5 MW
Noord-Brabant218,7 MW470,5 MW
Friesland198,7 MW530,5 MW
Zeeland364,2 MW570,5 MW
Noord-Holland304,7 MW685,5 MW
Zuid-Holland337,9 MW735,5 MW
Groningen447,1 MW855,5 MW
Flevoland1.185,4 MW1.390,5 MW
 31-12-201731-12-2020

Bron: Monitor Wind op Land 2017 (Door RVO in opdracht van het Kernteam Wind op Land; 31 maart 2018)

De provincies zijn verantwoordelijk voor de ruimtelijke inpassing van windparken van 5 tot 100 MW. In veel gevallen draagt de provincie deze bevoegdheid over aan gemeenten. De provincie blijft wel verantwoordelijk voor het aantal afgesproken MW. In een Provinciale Ruimtelijke Verordening kan de provincie gebieden uitsluiten of aanwijzen voor de ontwikkeling van windparken. Daarnaast kan de provincie regels opstellen waaraan de inrichting van een windpark moet voldoen.

Verleent een gemeente geen medewerking aan projecteninitiatieven? Dan kan de provincie de Provinciale Coördinatie Regeling (PCR) inzetten of een Provinciaal Inpassings Plan (PIP) maken.

RVO.nl brengt in de jaarlijkse Monitor Wind op Land per provincie de voortgang van projecten in kaart. Daarbij signaleren we knelpunten en belemmeringen op weg naar realisatie.

Regionale energiestrategieën

In een regionale energiestrategie bundelen overheden, bedrijven en burgers hun krachten om de energietransitie in hun regio gezamenlijk op te pakken. De regionale energiestrategieën zijn techniekvrij en benaderen de energietransitie vanuit de opgave die er ligt. De strategieën worden bottom-up vanuit regionaal perspectief opgesteld aan de hand van concrete ontwikkelingen en initiatieven. De verwachting is dat vanuit deze energiestrategieën nut en noodzaak van windenergie wordt onderschreven en dat de ontwikkeling van windenergieprojecten op land zal doorzetten.

Er loopt inmiddels een aantal pilots rondom regionale energiestrategieën.

Herstructurering van bestaande windparken

In een aantal provincies worden al sinds de jaren ’90 windparken gebouwd. Deze eerste generatie windparken of solitaire windmolens is inmiddels aan vervanging toe. De huidige turbines op de markt produceren namelijk veel meer elektriciteit dan hun voorgangers.

In provincies als Flevoland en Noord-Holland wordt daarom een herstructureringsbeleid gevoerd: de bouw van moderne windturbines gaat samen met de verwijdering en sanering van turbines die verouderd zijn en/of de beoogde ruimtelijke structuur in de weg staan. Moderne turbines in overzichtelijke (lijn)opstellingen vervangen de oude, alleen geplaatste windturbines. Ze worden landschappelijk beter ingepast.

Voorbeeld regioplan zuidelijk en oostelijk Flevoland

Flevoland is al sinds de jaren ‘80 vertrouwd met windenergie. Nu zich een nieuwe generatie windturbines aandient, is het tijd voor een volgende stap. De provincie wil meer windenergie opwekken met minder windturbines. Door deze nieuwe windturbines meer planmatig te bouwen, valt beter rekening te houden met de landschappelijk inpassing van de windturbines. Wie nieuwe windturbines bouwt, moet een aantal oude weghalen.

De doelstelling is dat de herstructurering een mooier landschap, duurzamere energiehuishouding, sterkere economie en een brede acceptatie in de samenleving teweegbrengt. Het Regioplan bevat voorwaarden waarbinnen initiatiefnemers een project kunnen uitwerken en uitvoeren.

Meer weten?