Provinciaal beleid Windenergie op land

Het Rijk en de provincies hebben over de verdeling van 6.000 MW over de provincies. De onderstaand tabel uit de Windmonitor toont het aantal megawatt dat elke provincie voor zijn rekening neemt en hoe ver de provincies zijn met het realiseren van deze afspraken.

Stand van zaken opgesteld vermogen eind 2017

Provincie   

Vermogen

Utrecht34,1 MW
Overijssel42,5 MW
Limburg12,3 MW
Gelderland82,4 MW
Drenthe21,2 MW
N-Brabant218,7 MW
Friesland198,7 MW
Zeeland364,2 MW
Noord-Holland304,7 MW
Zuid-Holland  337,9 MW
Groningen  447,1 MW
Flevoland1.185,4 MW

     

De provincies zijn verantwoordelijk voor de ruimtelijke inpassing van windparken van 5 tot 100 MW. In veel gevallen draagt de provincie deze bevoegdheid over aan gemeenten. Wel blijft de provincie verantwoordelijk voor het behalen van het aantal afgesproken MW. In een Provinciale Ruimtelijke Verordening kan de provincie gebieden uitsluiten of aanwijzen voor de ontwikkeling van windparken. Daarnaast kan de provincie regels opstellen waaraan de inrichting van een windpark moet voldoen.

RVO.nl brengt in de jaarlijkse Windmonitor per provincie de voortgang van projecten in kaart en doet aanbevelingen om structurele knelpunten en belemmeringen in de uitvoering op te lossen.

Regionale energiestrategieën

In een regionale energiestrategie bundelen overheden, bedrijven en burgers hun krachten om de energietransitie in hun regio gezamenlijk op te pakken. De regionale energiestrategieën zijn techniekvrij en benaderen de energietransitie vanuit de opgave die er ligt. De strategieën worden bottom-up, vanuit regionaal perspectief opgesteld aan de hand van concrete ontwikkelingen en initiatieven. De verwachting is dat vanuit deze energiestrategieën nut en noodzaak van windenergie wordt onderschreven en dat de ontwikkeling van windenergieprojecten op land zal doorzetten.

Er loopt inmiddels een aantal pilots, zie onderstaande link voor meer informatie.

Herstructurering van bestaande windparken

In een aantal provincies worden al sinds de jaren ’90 windparken gebouwd. Deze windparken of solitaire windmolens zijn inmiddels verouderd en aan vervanging toe. De huidige turbines op de markt produceren namelijk veel meer elektriciteit dan hun voorgangers uit de jaren ’90.

In provincies als Flevoland en Noord-Holland wordt daarom een herstructureringsbeleid gevoerd: voor het bouwen van een moderne windturbine moet minimaal 1 oudere turbine worden verwijderd. Solitair geplaatste  windturbines worden vervangen door moderne turbines in overzichtelijke (lijn)opstellingen.

Voorbeeld regioplan zuidelijk en oostelijk Flevoland

Flevoland is al sinds de jaren ‘80 vertrouwd met windenergie. Nu zich een nieuwe generatie windturbines aandient, is het tijd voor een volgende stap. De provincie wil meer windenergie opwekken met minder windturbines. Door deze nieuwe windturbines meer planmatig te bouwen, kan meer rekening worden gehouden met de landschappelijk inpassing van de windturbines. Wie nieuwe windturbines bouwt, moet een aantal oude weghalen.

De doelstelling is dat de herstructurering een mooier landschap, duurzamere energiehuishouding, sterkere economie en een brede acceptatie in de samenleving teweeg brengt. Het Regioplan bevat voorwaarden waarbinnen initiatiefnemers een project kunnen uitwerken en uitvoeren.

Meer weten?

Service menu right