Gemeentelijk beleid windenergie op land

Meer artikelen
Windenergie op land

Gemeenten kunnen zelf klimaat- en energiebeleid ontwikkelen en hierin bepalingen opnemen over windenergie. Ook kan een gemeente in bestemmingsplannen al rekening houden met potentiële windenergieprojecten.

Niet alle gemeenten zien mogelijkheden voor windenergieprojecten op hun grondgebied. Bezwaren van omwonenden of de aanwezigheid van natuurgebieden kunnen voor de lokale politiek reden zijn om geen windenergieprojecten uit te voeren.

Provincie bevoegd gezag

Het kan zijn dat de gemeente moet meewerken aan windenergiebeleid dat door de provincie is opgelegd. Sinds de in werking treding van de Crisis- en herstelwet (maart 2010) zijn de ProvincialeStaten verplicht om via een provinciaal inpassingsplan windmolenparken (5-100 MW) in te passen. Dit is uitsluitend het geval als een gemeente  een verzoek van een initiatiefnemer heeft gekregentot wijziging van een bestemmingsplan en dit heeft afgewezen. De provincie neemt in dit geval het bevoegd gezag van de gemeente over.

Lokale Klimaatagenda

Tot en met 2012 hebben gemeenten met ondersteuning van de VNG invulling gegeven aan hun klimaatbeleid in het kader van het Klimaatakkoord. Gemeenten konden daarnaast voor hun activiteiten ter bevordering van de reductie van CO2-uitstoot ook subsidie uitvangen uit de SLOK-regeling. Wind op land kon een van de onderwerpen hierin zijn.

Inmiddels hebben gemeenten samen met provincies, waterschappen en de rijksoverheid het Lokale Klimaatagenda 2011-2014 (LKA) opgesteld met CO2-reductiedoelstellingen voor  de periode 2011 – 2014. Door de krachten te bundelen willen ze de doelstellingen sneller en effectiever bereiken. Dit moet leiden tot haalbare, betaalbare en opschaalbare projecten. Een van de activiteiten onder het speerpunt Duurzame energieproductie is de samenwerking aan realisatie grootschalige windlocaties.

Service menu right