Nationaal beleid windenergie

Meer artikelen
Windenergie op land
Waarom kiest Nederland voor windenergie? Doelstellingen van het kabinet:
  1. Windenergie is duurzaam en vermindert CO2-uitstoot.
    Windenergie raakt nooit op. Het is de schoonste en beste optie als het gaat om het verminderen van de CO2-uitstoot. Deze broeikasgassen ontstaan vooral door verbranding van fossiele brandstoffen        
  2. Windenergie maakt minder afhankelijk.
    Europa is op dit moment voor de helft van haar energievoorziening afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen, deels uit politiek instabiele landen. Als er niets verandert, neemt deze afhankelijkheid de komende decennia toe tot 70 à 80%. Dat vormt een bedreiging voor de  economische groei en stabiliteit in Europa en voor Nederland. Bovendien raken deze fossiele brandstoffen op. Om ook in de toekomst onze energiebehoefte veilig te stellen, is het van belang alternatieve technieken voor energieopwekking - waaronder windenergie - te ontwikkelen.
In maart 2014 stonden er 1783 windturbines op land in Nederland. Zij hebben een totaal vermogen van ongeveer 2500 megawatt. In 2020 moet dat 6000 megawatt zijn. De komende jaren moet er nog ongeveer 4000 megawatt worden bijgebouwd. Hierbij is rekening gehouden met het afbreken van oude windmolens. 

Afspraken om doel windenergie op land te halen

Het Rijk en de provincies hebben afspraken gemaakt over hoe zij deze doelstelling gaan halen. Deze afspraken staan in de Structuurvisie Windenergie op land, die het kabinet in maart 2014 heeft vastgesteld. In de Structuurvisie wijst het kabinet 11 gebieden aan die het meest geschikt zijn voor grote windmolenparken (minimaal 100 megawatt). In deze gebieden waait het relatief vaak en hard. Ook zijn de gebieden dunbevolkt. De gebieden zijn gekozen na overleg met de provincies. Provincies wijzen zelf plaatsen aan voor kleinere windparken met minder dan 100 megawatt.

Coördinatieregelingen versnellen procedures

Door de Crisis- en herstelwet is voor windparken van 5 tot 100 MW de provinciale coördinatieregeling door Gedeputeerde Staten wettelijk voorgeschreven. Daarnaast heeft de Crisis- en herstelwet zelf ook bepalingen die de realisatie van windparken vanaf 5 MW moet ondersteunen. Het kan zijn dat de gemeente moet meewerken aan windenergiebeleid dat door de provincie is opgelegd.
 
De Rijkscoördinatieregeling biedt de rijksoverheid de mogelijkheid om bij projecten van nationaal belang de besluitvorming rondom windenergieprojecten te coördineren. Deze coördinatieregeling is voorgeschreven voor windparken vanaf 100 MW.

Bestuurlijke afspraken met IPO

Naast de afspraken met de provincies heeft het kabinet bestuurlijke afspraken gemaakt met het Interprovinciaal Overleg (IPO).

 

Meer informatie

Service menu right