Wetten en regels geluid windmolens

De overheid reguleert windturbinegeluid op twee manieren. Via de milieuwetgeving zijn normen gesteld aan de hoeveelheid geluid die windturbines mogen veroorzaken. Deze normen bestaan uit vastgestelde maximum getalswaarden. Daarnaast is de overheid via de ruimtelijke ordeningswetgeving verplicht zorg te dragen voor een goede ruimtelijke ordening.

Bij de afweging om windturbine(s) ergens ruimtelijk mogelijk te maken, speelt de hoeveelheid geluid die een windturbine toevoegt aan de omgeving een rol. Naast de waarden uit de milieuwetgeving is er geen aanvullende getalsnorm verbonden aan wat maximaal aanvaardbaar is voor een goede ruimtelijke ordening.

Sinds 1 januari 2011 vallen alle windturbines onder de geluidregelgeving voor windturbines in het Activiteitenbesluit milieubeheer, kortweg het Activiteitenbesluit. Zoals gebruikelijk in de wetgevingssystematiek bestaat dit uit:

Voor de activiteitenregeling milieubeheer ligt sinds november 2018 een wijzigingsvoorstel ter inzage. Daarin staat dat voor de geluidsberekeningen van windturbines de laatste set windgegevens van het KNMI van 2004 - 2013 moeten worden gebruikt.

 

 

Service menu right