Service menu right

Natuur en ecologie

Tijdens de planfase van een windturbinepark kun je met verschillende aspecten van het natuurbeleid te maken krijgen. Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Provincies stellen het natuurbeleid vast en zijn verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen en ontheffingen.

De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. Er bestaat een onderscheid tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *