Activiteitenbesluit bij windenergie op land

Er zijn drie manieren waarop een windturbine kan falen en dus een risico kan opleveren voor de omgeving:

  • het afbreken van (een gedeelte van) een windturbineblad
  • het omvallen van een windturbine door mastbreuk
  • het naar beneden vallen van de gondel en/of rotor

Om de omgeving te beschermen stelt het Activiteitenbesluit een norm voor het risico van windturbines voor kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten:

  1. het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen kwetsbaar object, veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van windturbines, mag niet hoger zijn dan 10-6 per jaar
  2. het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen beperkt kwetsbaar object, veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van windturbines, mag niet hoger zijn dan 10-5 per jaar

De norm betekent in de praktijk dat iemand die voortdurend en zonder bescherming op de 10-6-contour verblijft, een risico op overlijden heeft van één keer in de miljoen jaar als direct gevolg van een falende windturbine. Op de 10-5-contour is dit risico één keer in de honderdduizend jaar. De definities voor kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten zijn vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen.

Service menu right