Burgers

Meer artikelen
Windenergie op land

Burgers kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met windenergie. Zij kunnen actief betrokken zijn bij een windenergiepark als initiatiefnemer. Of ze participeren (financieel) in een windenergieproject dat door anderen is opgezet.

Omwonenden bij wie een of meerdere turbines in de buurt komen, willen uiteraard van alles weten over de gevolgen en mogelijk over inspraakprocedures. Onder omwonenden kunnen ook nabij liggende bedrijven vallen.

Initiatiefnemers en participanten

Inwoners van een wijk, stad of regio kunnen zelf het initiatief nemen om een windpark neer te zetten. In het stappenplan is te lezen wat hierbij allemaal komt kijken. Initiatiefnemers kunnen het daadwerkelijk ontwikkelen en exploiteren van een windpark overlaten aan derden. Of ze houden het hele traject in eigen hand. Hiervoor verenigen inwoners zich vaak in een coöperatie. Leden van de coöperatie zijn samen eigenaar van de windmolen(s) en van de stroom die de windmolens opwekken. Ze delen in de winst die voortkomt uit deze stroom, en kunnen vaak zelf de stroom tegen inkoopprijs kopen. Het is ook mogelijk te investeren in een windpark zonder verdere inhoudelijke betrokkenheid. Ze kunnen dan bijvoorbeeld obligaties van een windpark kopen.

Inspraak en bezwaar van omwonenden

Bij de bouw van windmolenparken wordt altijd rekening gehouden met de omgeving. In de milieuwetgeving staan normen voor onder andere het maximale geluidsniveau en hinder van slagschaduw. Omwonenden die willen weten welke normen gelden voor een gepland windpark in hun omgeving vragen hiervoor informatie op bij de gemeente, de betreffende initiatiefnemer of op deze website onder milieu. Vaak organiseren initiatiefnemer en overheid een informatieavond. Daarna volgt een officiële inspraakronde op de milieueffectrapportage, omgevingsvergunning ofbestemmingsplanwijziging voor het windpark. Omwonenden of andere partijen kunnen dan een inspraakreactie naar het bevoegd gezag sturen. Zie ook de pagina's over wetten en regels windenergie op land en het stappenplan windproject.

Gerelateerde documenten

Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden, GGD Informatieblad medische Update 2013

Service menu right