Wetten en regels windenergie op land

Meer artikelen
Windenergie op land

Windenergieprojecten hebben te maken met vele wetten en regels.

Zo zijn in de Elektriciteitswet regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit verankerd. Er is regelgeving ter bescherming van het milieu en de omgeving en er zijn regels voor het bouwen van turbines. Maar er is ook wetgeving om windenergie te bevorderen. Want windenergie is belangrijk om de Nederlandse doelen voor klimaat en duurzame energie te halen.

Snellere procedures

Zo biedt de Rijkscoördinatieregeling de rijksoverheid de mogelijkheid om bij projecten van nationaal belang de besluitvorming rondom windenergieprojecten te coördineren. Deze coördinatieregeling is voorgeschreven voor windparken vanaf 100 MW. Door de Crisis- en herstelwet is voor windparken van 5 tot 100 MW de provinciale coördinatieregeling door Gedeputeerde Staten wettelijk voorgeschreven. De bedoeling is met de coördinatieregelingen de procedures te verkorten en te stroomlijnen, waardoor projecten sneller kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast heeft de Crisis- en herstelwet zelf ook bepalingen die de voortvarende realisatie van windparken vanaf 5 MW moet ondersteunen. Zo is onder andere bepaald dat de bestuursrechter in beroep binnen 6 maanden na het einde van de beroepstermijn uitspraak moet doen. En dat de bestuursrechter het besluit niet hoeft te vernietigen als er weliswaar fouten in de procedure zijn gemaakt, maar als niemand daardoor in de belangen is geschaad.

Wetgeving, rapportages en vergunningen

Bij het realiseren van windparken zijn de volgende wetten en regels van belang:

  • Wet ruimtelijke ordening (Wro), windturbineprojecten hebben een ruimtelijke impact. Ze moeten daarom passen in de regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan of het inpassingsplan moet windenergie toestaan.
  • Wet milieubeheer, deze wet bevat algemene regels voor activiteiten die nadelig kunnen zijn voor het milieu.  In sommige gevallen blijft een vergunningplicht bestaan, ook voor windparken. Die vergunning is onderdeel van de omgevingsvergunning.
  • Milieueffectrapportage (m.e.r.), deze is verplicht voor activiteiten die belangrijke milieugevolgen kunnen hebben. Windparken groter dan 15 megawatt of met meer dan tien turbines zijn m.e.r.-beoordelingsplichtig. Het bevoegd gezag bepaalt dan of een milieu-effectrapportage noodzakelijk is. Voor windparken tot 15 MW maar met 3 windturbines of meer geldt er een zogenaamde vergewisplicht. Het bevoegd gezag bepaalt dan of er toch aanleiding is een milieu-effectrapportage te laten opstellen.
  • Woningwet, voor het bouwen van een windturbine is een vergunning nodig.  Deze vergunning is onderdeel van de omgevingsvergunning.
  • Natuurwetgeving, hierin is de bescherming van specifieke natuurgebieden en van soorten planten en dieren verankerd.
  • Waterwet, die eind 2009 in werking getreden en waarin een achttal wetten is samengevoegd tot één wet.
  • Overige wet- en regelgeving, bijvoorbeeld in verband met vliegverkeer en radarposten.

Downloads:

Service menu right