Elektriciteitswet

Windenergie op land

Door de nieuwe Elektriciteitswet van 1998 werd het elektriciteitsnetwerk toegankelijker voor producenten, handelaren, en leveranciers van elektriciteit. Iedereen is nu vrij om zijn eigen leverancier te kiezen. De netten zijn in handen van de netbeheerders en de stroom wordt geleverd door elektriciteitsleveranciers.

Congestiemanagement

Op 9 februari 2010 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met een wijziging in de Elektriciteitswet. Het voorgestelde artikel 24a, lid 8, van de Elektriciteitswet 1998 bevat een delegatiebevoegdheid ten aanzien van het vaststellen van nadere regels met betrekking tot congestiemanagement.Dit betekent dat de netbeheerder congestiemanagement toepast om te zorgen voor transportcapaciteit voor de producenten van duurzame elektriciteit. De minister van EZK heeft een systeem voorgesteld dat tijdelijk voor verkeersagent kan spelen om duurzame elektriciteit voorrang te geven.

Het wetsvoorstel ligt momenteel bij de Eerste Kamer ter behandeling. Het ministerie van EZK werkt ondertussen aan de uitwerking van het wetsvoorstel in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Met betrekking tot de invulling van deze AMvB is in het voorjaar een marktconsultatie geweest document. Nadat de AMvB's zijn opgesteld, worden deze nog voorgelegd aan zowel de Eerste als de Tweede Kamer, waarna een toetsing door de Raad van State volgt. Hierna worden de technische codes nog aangepast. Als dit volgens planning verloopt, dan zal het wetgevingstraject eind van dit jaar afgerond worden.

Wet onafhankelijk netbeheer

De netbeheerder mag zich niet met commerciële activiteiten bezighouden, maar is alleen verantwoordelijk voor het functioneren van het elektriciteitsnetwerk. In 2008 is de wet onafhankelijk netbeheer (ook wel splitsingswet) ingevoerd. Om de kwaliteit van het elektriciteitsnet en beheer daarvan te garanderen is het beheer losgekoppeld van productie, handel en levering.

Aanpassing wettelijk kader

Op 20 mei 2009 trad een Ministeriële Regeling in werking. Als gevolg daarvan moet de Netcode worden aangepast. Deze Netcode is vastgesteld door de Directie Regulering Energie en Vervoer (DREV, voorheen DTe/Energiekamer). Deze bevat voorwaarden voor de omgang van netbeheerders en afnemers met de netten. Daarmee komt er een wettelijk kader waarmee de beschikbare netcapaciteit beter is te benutten. De Ministeriële Regeling geeft echter geen voorrang aan duurzame elektriciteit.

Gerelateerde documenten

Service menu right