Overzicht vergunningen en ontheffingen

Windenergie op land
Overzicht vergunningen en ontheffingen
UitvoeringsbesluitBevoegdgezag
Een omgevingsvergunning voor:
 • het bouwen
 • oprichten van een inrichting (milieu)
 • aanleg van een werk
 • overige activiteiten (b.v. inritten, kappen)
Gemeente / Provincie / Min. EZ
 • Melding i.h.k.v. het Aktiviteitenbesluit
Gemeente / Provincie
 • Natuurbeschermingswet (1998) Nbw vergunning
Provincie / Min. EZ
 • Flora en faunawet ontheffing
Min. EZ
 • Watervergunning (voor het lozen van stoffen en brengen van water in en ontrekken van water aan rijkswateren / gebruik van rijkswaterstaatswerken)
 • Watervergunning (voor grondwateronttrekkingen
  > 150 000 m3/j)
 • Watervergunning (voor het lozen van stoffen en brengen van water in en ontrekken van water aan regionale wateren / gebruik van waterstaatswerken en voor grondwateronttrekkingen < 150.000 m3/j)
Min. I&M


Provincie

Waterschap
 • Ontrgrondingenvergunning (in rijkswateren) Ontgrondingenvergunning (op land en in provinciale wateren)
Min. I&M
Provincie

Service menu right