Rijkscoördinatieregeling

Windenergie op land

De rijkscoördinatieregeling biedt de rijksoverheid de mogelijkheid om bij projecten van nationaal belang de besluitvorming te coördineren. De bedoeling is de procedures te verkorten en te stroomlijnen, waardoor projecten sneller kunnen worden gerealiseerd.

De rijkscoördinatieregeling is onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening, paragraaf 3.6.3. De regeling is inmiddels bij verschillende windenergieprojecten toegepast. Op de website www.bureau-energieprojecten.nl vindt u meer informatie over de Rijkscoördinatieregeling en de windparken waarbij de regeling wordt of is toegepast.

Windenergieprojecten vanaf 100 MW

Op 1 maart 2009 is de Electriciteitswet 1998 gewijzigd. Hierin is geregeld dat windenergieprojecten vanaf 100 MW opgesteld vermogen verplicht onder de rijkscoördinatieregeling vallen.

Bij wet is de initiatiefnemer verplicht een dergelijk project aan te melden bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De minister kan ook bij besluit verklaren dat voor een project met een kleiner vermogen de rijkscoördinatieregeling van toepassing is. Dit kan als een project een gewenste bijdrage levert aan het nationaal ruimtelijk beleid.

Vergunningen en rijksinpassingsplan

Het Uitvoeringsbesluit geeft aan welke vergunningen en ontheffingen bij wet onder de rijkscoördinatieregeling gecoördineerd worden. De belangrijkste zijn: de omgevingsvergunning, natuurbeschermingswetvergunning, ontheffing flora- en faunawet en de watervergunning. De minister van Economische Zaken en Klimaat kan vervolgens bij besluit bepalen of er al dan niet extra vergunningen en ontheffingen worden mee gecoördineerd. Hij kan ook besluiten bepaalde vergunningen of ontheffingen juist niet mee te coördineren.

Het project moet 'planologisch mogelijk worden gemaakt'. Dat wil zeggen dat een ruimtelijk besluit nodig is. Bij de rijkscoördinatieregeling gebeurt dit met een rijksinpassingsplan of het afwijken van het bestemmingsplan (voorheen het rijksprojectbesluit), dat wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur & Waterstaat. Het rijksinpassingsplan treedt in de plaats van het bestemmingsplan van de gemeente. Daarbij kan worden bepaald dat de gemeente gedurende een aangegeven periode niet bevoegd is een nieuw bestemmingsplan vast te stellen.

Geen bezwaarprocedure bij bevoegd gezag

In de rijkscoördinatieregeling worden verschillende besluiten tegelijkertijd en in onderling overleg genomen. Het gaat om het ruimtelijk besluit en de verschillende vergunningen enontheffingen. Er is een inspraakronde, waarin mensen op alle ontwerpbesluiten tegelijk kunnen reageren, door het indienen van een 'zienswijze'. Voor de beroepsprocedure op de definitieve besluiten is slechts één instantie aan zet: de Raad van State. Er is dus geen bezwaarprocedure bij het bevoegd gezag en beroepsprocedure bij de rechtbank.

Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden blijven bij rijkscoördinatie ongewijzigd. De uitvoeringsbesluiten (vergunningen en ontheffingen) blijven bij hetzelfde bevoegd gezag als wanneer het project niet door het Rijk gecoördineerd zou zijn. De gemeente blijft bijvoorbeeld de omgevingsvergunning afgeven. De minister van Economische Zaken en Klimaat bepaalt echter wanneer alle ontwerpbesluiten en definitieve besluiten worden genomen. De minister verzorgt ook de terinzagelegging. Alle logistieke taken worden uitgevoerd door Bureau Energieprojecten.

Als een uitvoeringsbesluit op een probleem stuit kan de minister van Economische Zaken en Klimaat, in overleg met de minister van Infrastructuur & Waterstaat, het besluit zelf nemen.

Service menu right