Windenergie op land | RVO.nl

Service menu right

Windenergie op land

08-03-2021

Heeft u plannen om een windpark te ontwikkelen? Wilt u weten aan welke regels u moet voldoen en of welke subsidies er zijn? Op deze pagina vindt u meer informatie over de ontwikkeling van windenergie.

Windenergie op land is op dit moment een van de goedkoopste en meest efficiënte bronnen van duurzame elektriciteit en daarmee onmisbaar in de omvorming naar een duurzaam energiesysteem. Daarom gaat windenergie een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse doelstelling om in 2030 de CO2-uitstoot met ten minste 49% terug te dringen. Dit gebeurt onder andere met windparken op zee én op land.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2030 in ieder geval 35 TWh duurzame elektriciteit opwekt met hernieuwbare bronnen zoals wind en zon. Ons land is opgedeeld in 30 regio’s die ieder hun eigen Regionale Energiestrategie (RES) opstellen. Hierin staat welke bijdrage iedere regio gaat leveren aan deze landelijke doelstelling en hoe ze dat gaan realiseren. Vanuit het Nationaal Programma RES vindt ondersteuning van de regio’s plaats.

Eind 2020 was ruim 4.000 MW windvermogen operationeel in Nederland. Maar ook nu wordt door heel Nederland gewerkt aan nieuwe windprojecten. Wij rapportere jaarlijks de voortgang van deze projecten in de monitor Wind op Land.

Subsidies en financiering

Het ontwikkelen van een windpark brengt veel kosten met zich mee. Het ontwikkeltraject kost tijd en vraagt om vele onderzoeken, ruimtelijke procedures, overleg met omwonenden en andere belanghebbenden. Dan zijn er nog de bouwkosten van het windpark, de aanschaf van de windturbines, de netinpassing en de kosten van beheer en onderhoud als het windpark eenmaal draait.

Meer over Subsidies en financiering windprojecten

Monitoring Wind op Land

De monitor Wind op land 2019 beschrijft per provincie de voortgang van windenergie op land. Deze monitor - die wij jaarlijks uitbrengen - is een belangrijk hulpmiddel waarmee de stand van zaken bij het behalen de nationale en provinciale doelstellingen inzichtelijk worden gemaakt.

In de monitor brengen wij per provincie de voortgang van projecten in kaart. Daarbij signaleren we knelpunten en belemmeringen op weg naar realisatie. Ook geeft de monitor inzicht in (ontwikkeling van) het windbeleid per provincie. Een samenvatting van de laatste monitor Wind op land is weergegeven in onderstaande infographic.

Bekijk de kaart van Nederland met actuele monitor Wind op land.

Vermogen windparken

De monitor wind op land 2020 komt in het voorjaar van 2021 uit. Hierin staat in hoeverre de doelstelling van 6000 MW wind op land, uit het Energieakkoord (2013), in 2020 is gehaald. Ook wordt vermeld in welke fase de overige windprojecten zich bevinden.

Eind 2020 stellen wij vast dat ruim 4.000 MW windvermogen operationeel is. Samen met de projecten die nu nog in voorbereiding zijn en binnenkort gebouwd worden, wordt ervan uit gegaan dat de totale projectcapaciteit over een paar jaar boven de 7.000 MW uitkomt. Dit komt hoofdzakelijk door de toename van het vermogen per turbine.

Versnellingspakket

Afgesproken is dat het restant van de doelstelling, het deel dat eind 2020 niet gereed is, te verdubbelen en te zorgen dat dit voor het eind van 2023 operationeel is. Het aandeel boven 6.000 MW (verdubbelingsopgave) is techniekneutraal en mag dus ook met bijvoorbeeld zonne-energie worden opgewekt. Dit wordt ook wel het versnellingspakket genoemd.

Deze projecten dragen namelijk bij aan de doelstelling voor 2030 (CO2-reductie van 49%) en worden dus versneld uitgevoerd als ze eind 2023 gereed zijn. Alle windprojecten die in voorbereiding zijn en een bijdrage leveren aan de doelstelling voor 2020 of aan het versnellingspakket, staan op de kaart Wind op Land Procesfase 2020 (pdf).

Infographic Wind op Land

In deze infographic illustreren we de haalbaarheid van de doelstellingen van Wind op Land in Nederland voor 2020. De totale doelstellingen per provincie kunt u hier zien. De totale doelstellingen voor Nederland is 6000 MW in 2020. De inschatting voor de totale projectscapaciteit in 2020-2023 is 7.389 MW.

 • Friesland - 530,5 MW
 • Groningen - 855,5 MW
 • Drenthe - 285,5 MW
 • Flevoland - 1390.5 MW
 • Overijssel - 85,5 MW
 • Noord-Holland - 685,5 MW
 • Utrecht -  65,5 MW
 • Gelderland - 230,5 MW
 • Zuid-Holland - 735,5 MW
 • Zeeland - 570,5 MW
 • Noord-Brabant - 470.5 MW
 • Limburg - 95,5 MW

Download:

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.